Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Od marca môžu študenti od 15 rokov s neukončenou povinnou školskou dochádzkou vykonávať ľahšie práce

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Novela Zákonníka práce umožní od 1. marca 2021 študentom od 15 rokov veku s neukončenou povinnou školskou dochádzkou vykonávať aj iné ľahšie práce než mohli doteraz.

Okrem doterajších prác ako je napr. účinkovanie na kultúrnych alebo umeleckých predstaveniach, športových podujatiach, reklamných činnostiach budú môcť na základe novej právnej úpravy vykonávať aj iné ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku a školské vyučovanie. Podmienkou však je, aby zamestnávateľ na uzatvorenie vzťahu s fyzickou osobou staršou ako 15 rokov do skončenia jej povinnej školskej dochádzky získal povolenie od inšpektorátu práce (nie od Sociálnej poisťovne). Študenti a žiaci po skončení povinnej školskej dochádzky môžu pracovať tak ako doteraz.

V oblasti platenia poistného na sociálne poistenie v súvislosti s novelou Zákonníka práce od 1. marca 2021 nedochádza k žiadnej zmene.

Naďalej platí, že ak sa zamestná študent na základe pracovnej zmluvy, nadobúda v sociálnom poistení postavenie zamestnanca s povinnosťou platiť poistné na jednotlivé druhy sociálneho poistenia (nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti). Ako zamestnanec nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne prihlasovacie, oznamovacie, odhlasovacie a odvodové povinnosti. Povinnosti plní jeho zamestnávateľ, ktorý ho prihlasuje a odhlasuje do Sociálnej poisťovne a odvádza za neho aj poistné.

Ak študent pracuje na dohodu o brigádnickej práci študentov, je povinný platiť poistné na dôchodkové poistenie (starobné a invalidné). Ak jeho mesačný príjem z tejto dohody nepresiahne 200 eur, má právo si uplatniť výnimku na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie. V takomto prípade nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia a poistné odvádzať nebude. Upozorňujeme, že v jednom mesiaci si študent môže uplatniť výnimku len na jednu dohodu o brigádnickej práci študentov. O uplatnení výnimky musí študent písomne informovať zamestnávateľa na tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. Zamestnávateľa informuje písomne aj v prípade, že výnimku si ďalej u neho nebude uplatňovať. Ak príjem z dohody presiahne sumu 200 eur, študentovi vzniká dôchodkové poistenie aj v prípade, že si výnimku uplatnil. Poistné na dôchodkové poistenie potom platí z vymeriavacieho základu, ktorý sa určí ako rozdiel medzi mesačným príjmom a sumou 200 eur.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.