Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Odovzdanie kompetencií Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Dňom 1. septembra 2021 začal svoju činnosť novozriadený Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Týmto dňom prešli kompetencie v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti z inšpektorátov práce na tento úrad.

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti odo dňa prechodu kompetencií

 • rozhoduje vo veciach ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti a o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu,
 • kontroluje uplatňovanie zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (zákon č. 54/2019 Z. z.),
 • kontroluje
  1. dodržiavanie ustanovení o poskytnutí ochrany a výkone ochrany,
  2. spôsob, akým sa zamestnávateľ správal k oznamovateľovi v čase po podaní oznámenia a
  3. dodržiavanie ustanovení o vnútornom systéme preverovania oznámení,
 • oznamuje príslušným orgánom podozrenie z postihu zamestnanca v súvislosti s oznámením protispoločenskej činnosti,
 • poskytuje poradenstvo zamestnávateľom pri vypracovávaní vnútorného predpisu o systéme preverovania oznámení a mechanizmu jeho dodržiavania,
 • poskytuje poradenstvo a konzultácie v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

V týchto oblastiach plnili do 31. augusta 2021 úlohy úradu inšpektoráty práce.

Úrad zároveň plní aj ďalšie úlohy vyplývajúce mu zo zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Vo veciach ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa môžete obrátiť na:

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Námestie slobody 2919/29
811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Bližšie informácie o činnosti úradu, ako aj ďalšie užitočné informácie týkajúce sa danej témy, nájdete na stránke www.oznamovatelia.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.