Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných: Hraničný mesačný príjem bude 731,64 eura

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Zamestnávatelia si aj v roku 2021 budú môcť uplatniť odvodovú úľavu pri platení poistného. Platí to v prípade, že zamestnajú osobu v riadnom pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorý je dôvodom na jej vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Zamestnať teda môžu takú osobu, ktorá bola evidovaná na úrade práce najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo bola v evidencii na úrade práce 6 po sebe nasledujúcich mesiacov a zároveň má trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov. Zoznam najmenej rozvinutých okresov zverejňuje ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojom webovom sídle.

Jednou z podmienok odvodovej úľavy pre ľudí, ktorí sa zamestnajú v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, je dodržanie hraničnej výšky príjmu. Hraničná suma mesačného príjmu takéhoto zamestnanca, je pre rok 2021 určená vo výške 731,64 eur. Pre zamestnancov, ktorých pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer sa začal ešte v roku 2020, platí hranica príjmu 678,71 eur. Pre pracovné pomery, ktoré vzniknú v roku 2021, už bude táto hranica 731,64 eur. Maximálna výška dosiahnutého príjmu pre zamestnanca s odvodovou úľavou pritom platí aj pri skrátenom pracovnom čase. Odvodovú úľavu si možno uplatniť na maximálne 12 kalendárnych mesiacov trvania tohto pracovného vzťahu. K ďalším podmienkam uplatnenia odvodovej úľavy patrí to, že Sociálna poisťovňa voči zamestnávateľovi neeviduje pohľadávku a že z dôvodu prijatia odvodovo zvýhodnenej osoby zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov.

K 31. októbru 2020 Sociálna poisťovňa evidovala 218 zamestnancov s odvodovou úľavou.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.