Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Opatrenia pre zamestnávateľov a zamestnancov v rámci COVID automat-u

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Od 8. februára 2021 je predĺžený núdzový stav. Menia sa nariadenia k zákazu vychádzania, k potrebe testovania na COVID-19, no zmeny sú aj v opatreniach pre zamestnancov, pre školy či pre osoby v domácej izolácii. Do platnosti vstupuje nový Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemiologických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) – „COVID AUTOMAT“, ktorý určuje sadu opatrení na základe regionálneho epidemiologického rizika.

V prípade mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácie sa aplikujú národné limity, ktoré stanovia minimálnu úroveň opatrení. Prehľad opatrení v jednotlivých farbách nájdete v metodike: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/covid_automat_2_2_2021.pdf

Uznesením vlády SR č. 77 (zverejnené v Zbierke zákonov pod číslom 49/2021) bol opakovane predĺžený núdzový stav, vyhlásený uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020,  na obdobie 40 dní s účinnosťou od 8. februára 2021 na celom území Slovenskej republiky. Zároveň vláda obmedzila s účinnosťou od 8. februára 2021 slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 8. februára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu opakovane predĺženého týmto uznesením, teda uplynutím 19. marca 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania v prípade osoby, ktorá spĺňa niektorú z výnimiek:

  1. cestu do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
  2. cestu do a zo zamestnania zamestnanca (okrem zamestnancov škôl a školských zariadení), ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti a cestu späť a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť

2.1. s účinnosťou od 8. februára 2021 do 9. februára 2021 v rámci okresu zaradeného uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do IV. a III. stupňa varovania,

2.2. ak sa táto osoba preukáže s účinnosťou od 10. februára 2021 v rámci okresu zaradeného uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do IV. a III. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,

2.3. s účinnosťou od 8. februára 2021 do 14. februára 2021 v rámci okresu zaradeného uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do II. stupňa varovania,

2.4. ak sa táto osoba preukáže s účinnosťou od 15. februára 2021 v rámci okresu zaradeného uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do II. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní,

2.5. s účinnosťou od 8. februára 2021 do 14. februára 2021 v rámci okresu zaradeného uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do I. stupňa varovania,

2.6. ak sa táto osoba preukáže s účinnosťou od 15. februára 2021 v rámci okresu zaradeného uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do I. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 21 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 21 dní,

alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021 účinnej od 8.2.2021  sa v období od 8. februára 2021 do 19. marca 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom prevádzkujúcim školy a školské zariadenia, v pracoviskách a iných priestoroch zamestnávateľa škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa všetkým zamestnancov škôl a školských zariadení, okrem zamestnancov, ktorí spĺňajú jednu z výnimiek. Zákaz sa nevzťahuje aj na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

Zároveň Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa COVID AUTOMAT-u nariadil zamestnávateľom (okrem škôl a školských zariadení) zakázať vstup zamestnancov, okrem zamestnancov spĺňajúcim jednu z výnimiek, na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa. Zákaz vstupu na pracovisko sa nevzťahuje aj na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní (pri II. stupni varovania nie starším ako 14 dní, pri I. stupni varovania nie starším ako 21 dní). Toto nariadenie zákazu vstupu sa týka:

  • v období od 10. februára 2021 do 19. marca 2021 zamestnávateľa v rámci okresu zaradeného podľa COVID AUTOMAT-u do III. a IV. stupňa varovania (výnimka – test nie starší ako 7 dní)
  • v období od 15. februára 2021 do 19. marca 2021 zamestnávateľa v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMAT-om do II. stupňa varovania (výnimka- test nie starší ako 14 dní)
  • v období od 15. februára 2021 do 19. marca 2021 zamestnávateľa v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMAT-om do I. stupňa varovania (výnimka- test nie starší ako 21 dní).

Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu, je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z výnimiek. Zamestnávateľ je oprávnený do dokladu nahliadnuť.

V prípade, ak zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa, pretože zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek uvedenú vo vyhláške, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.