Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Opatrenia v rámci núdzového stavu platné od 3. marca 2021 týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

S účinnosťou od 3. marca 2021 vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 123 (zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 94/2021) obmedzila na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu občanov zákazom vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa. Toto obmedzenie platí do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, ktorý je v súčasnosti vyhlásený do 19. marca 2021.

Obmedzenie sa nevzťahuje na tieto situácie súvisiace s výkonom zamestnania fyzickej osoby so založeným pracovnoprávnym vzťahom alebo s uchádzaním sa o zamestnanie:

 1. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia, ak sa táto osoba preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a

 • negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo
 • negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo
 • dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace alebo
 • ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo
 • ide o osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

2. na cestu do a zo zamestnania zamestnanca, okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späť a

2.1. v rámci okresu zaradeného podľa COVID AUTOMAT-u do IV. a III. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,

2.2. v rámci okresu zaradeného podľa COVID AUTOMAT-u do II. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní,

2.3. v rámci okresu zaradeného uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do I. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 21 dní alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 21 dní, alebo

 • dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace alebo
 • ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo
 • ide o osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

3. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť, ak sa táto osoba preukáže

 • negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo
 • negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo
 • dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace alebo
 • ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo
 • ide o osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Na preukázanie skutočnosti, že sa na zamestnanca nevzťahuje obmedzenie slobody pohybu a pobytu, je potrebné, aby zamestnávateľ vydal zamestnancovi potvrdenie o tom, že zamestnanec nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Uznesenie neurčuje vzor takéhoto potvrdenia. V prílohe nájdete príklad potvrdenia zamestnávateľa na tieto účely.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyhláškou č. 99, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (zverejnené vo Vestníku vlády SR, čiastka 40/2021), nariadil všetkým osobám vrátane zamestnancov, používať respirátor alebo obdobný prostriedok bez výdychového ventilu naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1, a to:

 • s účinnosťou od 8. marca 2021 na verejnosti v priestoroch obchodných prevádzok alebo prostriedkoch verejnej dopravy,
 • s účinnosťou od 15. marca 2021 na verejnosti v priestoroch všetkých interiérov.

Vyhláška taktiež ustanovuje výnimky z používania respirátorov FFP2 pre taxatívne vymenované skupiny osôb.

Naďalej platí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 47, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (zverejnená vo Vestníku vlády SR, čiastka 19/2021),  podľa ktorej sú zamestnávatelia v období zákazu vychádzania povinní zakázať vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa, okrem zamestnancov spĺňajúcich niektorú z výnimiek príslušnú podľa zaradenia okresu podľa COVID AUTOMAT-u do príslušného stupňa varovania. Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu, je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z výnimiek. Do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.