Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktoré podmieňuje vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

S účinnosťou od 29. novembra 2021 je platné nariadené opatrenie pri ohrození verejného zdravia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré bolo vydané vo Vestníku vlády ako vyhláška č. 264/2021 V. v.

Uvedené opatrenie okrem definícií jednotlivých statusov osôb vo vzťahu k ochoreniu COVID-19 ustanovuje zamestnávateľom povinnosť podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonal ochorenie). Podmienenie vstupu sa neuplatňuje iba u osôb, ktoré na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádzajú do kontaktu s inou osobou.

Zamestnávatelia sú v zmysle vyhlášky povinní vykonávateľ pravidelné kontroly zamestnancov (v pracovnom pomere a v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) a osôb vykonávajúcich na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa pracovnú činnosť na základe zmlúv podľa osobitných predpisov.

Predmetom kontroly sú:

  • potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 platné nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,
  • potvrdenia o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 7 dní od odberu, pričom druh testu nie je stanovený (môže ísť o RT-PCR test, LAMP test, antigénový test, nazálny test alebo iný test na ochorenie COVID-19),
  • potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19 platné nie viac ako 180 dní od pozitívneho výsledku RT-PCR testu.

Tieto potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom Európskej únie.

Táto vyhláška neupravuje vstup a povinnosť kontroly a podmieňovania vstupu na pracoviská a do priestorov zamestnávateľa pre osoby, ktoré nie sú zamestnancami alebo nie sú v inom zmluvnom vzťahu zakladajúcom povinnosť výkonu pracovnej činnosti pre zamestnávateľa. Režim uplatňovaný na vstup iných osôb do priestorov zamestnávateľa môže byť určený rozhodnutím zamestnávateľa.

V súvislosti s uplatňovaním vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 264/2021 V. v., ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa sa rovnako od 29. novembra 2021 začína aplikovať aj ustanovenie § 250b ods. 6 Zákonníka práce, podľa ktorého ak počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu, ktorým sa pre zamestnávateľa upravuje dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom, zamestnanec nepredložil zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci skutočnosti podľa osobitného predpisu alebo zamestnanec, ktorý nepredložil tento doklad, odmietol možnosť bezplatného otestovania ponúknutú zamestnávateľom a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožnil vstup na pracovisko a výkon práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Zamestnanec má dve možnosti:

  • preukázať sa príslušným dokladom  alebo
  • využiť možnosť bezplatného testovania na ochorenie COVID-19 ponúknutú zamestnávateľom.

Následkom nepreukázania sa príslušným dokladom a súčasného odmietnutia možnosti otestovať sa je, že zamestnávateľ zamestnancovi neumožní vstup na pracovisko a výkon práce. V takomto prípade pôjde o prekážku na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak (napr. na poskytnutí náhrady mzdy, na výkone práce z domácnosti zamestnanca).

Podrobnosti umožnenia bezplatného testovania na ochorenie COVID-19 Zákonník práce, ani vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, neupravujú. Je na zamestnávateľovi, akú formu testovania zamestnancom poskytne (napr. zabezpečí zdravotníckeho pracovníka, ktorý aplikuje a vyhodnotí výsledky antigénových testov, poskytne samotestovacie sady a určí pravidlá na oznamovanie výsledkov bezprostredne po vykonaní testovania, preplatí náklady na antigénový test vykonaný v zdravotníckom zariadení).

Testovanie musí byť zabezpečené a ponúknuté zamestnancom tak, aby bolo zrejme, či zamestnanec, ktorý nastupuje do práce má k dispozícii výsledok testu pred vstupom na pracovisko alebo do priestorov zamestnávateľa a pred začiatkom jeho pracovnej zmeny.

Samotné testovanie nebude považované za pracovnú úlohu určenú zamestnávateľom. Pôjde iba o možnosť, ktorú zamestnávateľ zamestnancovi ponúka, aby sa zabránilo obmedzeniu jeho vstupu na pracovisko alebo do priestorov zamestnávateľa.

Podľa ustanovenia § 250b ods. 6 Zákonníka práce má zamestnávateľ ponúknuť testovanie tým zamestnancom, ktorí sa pri jeho kontrole nevedia alebo nechcú preukázať niektorým z vyššie uvedených dokladov.

Zamestnávateľ môže nad rámec uvedeného poskytnúť možnosť otestovať sa na ochorenie COVID-19 aj iným zamestnancom, napr. tým, u ktorých sa prejavia príznaky respiračného ochorenia.

Uvedené sa bude v praxi aplikovať najdlhšie do 30. apríla 2022.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.