Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Overovanie čerpania podpory z projektu Prvá pomoc pokračuje

Kategória: Aktuality Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projekt Prvá pomoc predstavoval takmer dva roky hlavný nástroj na ochranu pracovných miest a príjmov domácností pred pandémiou. Pripravil a realizoval ho rezort práce, sociálnych vecí a rodiny s prihliadnutím na riziko dynamického vývoja pandémie. Projekt mal flexibilne nastavený rámec pravidiel, vďaka čomu ho štát dokázal upravovať tak, aby bol efektívny aj po neočakávaných zmenách v pandemických pravidlách a mohol promptne reagovať na nestability v ekonomike a na pracovnom trhu. Vláda SR vydala počas trvania projektu celkovo 13 uznesení, ktorými Prvú pomoc vylepšovala a prispôsobovala aktuálnej situácii.

V rámci Prvej pomoci bolo k 30.06.2022 vyplatených celkovo 2 475 824 280,58 EUR, pričom úrady práce sociálnych vecí a rodiny podporili výplatu 5 755 048 mesačných platov. Oprávnené obdobie projektu, v rámci ktorého mohli zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby podávať žiadosti o pomoc, bolo od 13.3.2020 do 28.2.2022.

Projekt Prvá pomoc zabezpečovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny ako aktívne opatrenie na trhu práce v rámci Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. V priebehu roka 2020 sa podmienky poskytovania Prvej pomoci prispôsobovali meniacej sa situácií v súvislosti s vývojom pandémie.

Rok

Dátum uznesenia vlády

Popis prijatej zmeny v projekte

2020

31.3.2020

realokácia zdrojov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na získanie prostriedkov pre podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

14.4.2020

rozšírenie základného rámca podpory na zmiernenie dopadov

vyhlásenej mimoriadnej situácie či núdzového stavu - poskytnutie príspevku pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby alebo iné

fyzické osoby na kompenzáciu výpadku ich príjmov zo zárobkovej činnosti

20.5.2020

predĺženie obdobia realizácie projektu Prvá pomoc aj na mesiace jún, júl a august 2020

23.9.2020

predĺženie obdobia realizácie projektu do konca roka 2020

28.10.2020

rozšírenie Prvej pomoci pre širšiu skupinu zamestnávateľov a SZČO, zvýšenie príspevkov Prvej pomoci, predĺženie podpory do marca 2021

2.2.2021

predĺženie podpory do júna 2021, rozšírenie Prvej pomoci pre širšiu skupinu zamestnávateľov a SZČO, zvýšenie príspevkov, zjednodušenie administrácie

zrušením dodatkov k existujúcim dohodám so žiadateľmi

2021

9.6.2021

prepojenie Prvej pomoci s Covid automatom, predĺženie podpory do konca roku 2021

10.8.2021

prispôsobenie napojenia Prvej pomoci s Covid automatom

10.11.2021

rozšírenie Prvej pomoci pre širšiu skupinu zamestnávateľov a SZČO, predĺženie podpory do januára 2022

2022

19.1.2022

predĺženie podpory do februára 2022

Podmienky čerpania príspevkov z projektu Prvá pomoc

Hneď v úvode pandémie, v apríli 2020, vyplatili úrady práce, sociálnych vecí a rodiny pomoc vo výške takmer 177 miliónov EUR. Primárnym cieľom bolo ochrániť čo možno najviac pracovných miest a tým aj príjmov domácností po prvotnom šoku zamestnávateľov z príchodu pandémie. Pomoc tak musela byť okamžitá a adresná. Projekt „Prvá pomoc“ sa riadil schémou štátnej pomoci schválenou Európskou komisiou. Príspevky sa vyplácali na základe čestných vyhlásení s plánom postupného kontrolovania oprávnenosti prijímania pomoci. Jednou z podmienok oprávnenosti žiadateľa v rámci projektu Prvá pomoc bolo splnenie § 70 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Žiadateľ musel mať splnené daňové povinnosti, splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie. Žiadateľ ďalej nemohol mať evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, či nemal mať voči úradu práce záväzky po lehote splatnosti.

Systém overovania čerpania podpory a jeho výsledky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR v priebehu Prvej pomoci postupne zaviedol systémový mechanizmus kontrol oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov.

Na rozdiel od štandardných kontrol podľa zákona o finančnej kontrole a audite sme detailnosť overovania čerpania príspevkov zvýšili zameraním sa na oprávnenosť zamestnancov v predložených výkazoch. Postupne sa systém nastavil tak, že úrady práce mali povinnosť preveriť každého uvedeného zamestnanca v predložených výkazoch s počtom do 25 zamestnancovPri väčšom počte zamestnancov v jednotlivých výkazoch bola automaticky kontrolovaná minimálne referenčná vzorka stanoveného počtu zamestnancov, ktorá závisela od celkového počtu zamestnancov vo výkaze. Minimum bola však kontrola jednej pätiny náhodne vybraných zamestnancov od takto veľkých zamestnávateľov. Rovnakou metodikou postupovali úrady pri kontrolách v prípade výšky mesačného príspevku do a nad 10 000 EUR. Samozrejmosťou bola kontrola všetkých ostatných podmienok oprávnenosti. Ústredie aj úrady práce pri odhaľovaní podvodov úzko spolupracovali a spolupracujú s políciou. Doposiaľ podali 72 trestných oznámení a podaní na políciu v sume približne 19,7 milióna EUR. V týchto prípadoch prebiehajú vyšetrovania, v rámci ktorých ústredie práce a úrady práce poskytujú maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní.

Doposiaľ sme komplexne preverili príspevky v objeme takmer 188 miliónov EUR, z toho formou administratívnej kontroly príspevky v objeme viac ako 48 a pol milióna EUR a formou finančnej kontroly na mieste v objeme viac ako 71 a pol milióna EUR. Ostatnými formami kontrolných činností úrady práce skontrolovali a preverili vyše 67,5 milióna EUR.

Výsledkom všetkých kontrol je celkovo 14 572 pohľadávok evidovaných voči prijímateľom Prvej pomoci v celkovej výške 29 310 676,02 EUR. Z nich už viac ako 15,5 milióna EUR, konkrétne 11 923 pohľadávok, prijímatelia vrátili. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sa snažili vychádzať prijímateľom v ústrety, preto si s mnohými dohodli splátkové kalendáre. Okrem toho rezort práce vytvoril Kompenzačný projekt. Vďaka nemu prijímatelia pomoci, ktorí úradom proaktívne ohlásili administratívnu chybu vo vlastných žiadostiach či výkazoch, finančnú podporu neprišli a rezort im peniaze po oprave chýb v dokumentácii vyplatil.

Odhalené pochybenia na strane prijímateľov boli rôzne. Najčastejšie išlo o uvádzanie nesprávnych informácií v predkladaných žiadostiach a vo výkazoch pre priznanie príspevku. V žiadostiach napríklad uvádzali aj zamestnancov, ktorí už pre nich nepracovali, poprípade pracovali na dohodu o vykonaní práce. Viacerí prijímatelia nedodržali lehoty pri oznámení ukončenia pracovného pomeru zamestnanca, na ktorého bol príspevok poskytnutý, poprípade neudržali v pracovnom pomere zamestnanca tak dlho, ako im to pravidlá stanovené v uzatvorených dohodách o poskytnutí príspevku ukladali.

Spätné kontroly poberateľov a čerpania pomoci budú ústredie a úrady prace vykonávať naďalej až do roku 2028.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.