Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Počet zamestnaných odídencov z Ukrajiny naďalej stúpa

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny pomáha odídencom z Ukrajiny v troch agendách. Prvá je pomoc deťom bez sprievodu. Na hraniciach v spolupráci s políciou kontrolujeme, či deti, ktoré prichádzajú na Slovensko majú legitímny sprievod. Druhou agendou je pomoc ľuďom, ktorí na Slovensku našli dočasné útočisko pred vojnou na Ukrajine v oblasti zamestnávania. Odídenci, ktorým sa ešte nepodarilo zamestnať sa a sú v nepriaznivej finančnej situácií, majú nárok na poberanie dávok v hmotnej núdzi. Treťou agendou je prvotná sociálna pomoc.

Pomoc deťom

Cez hranice Slovenskej republiky prešlo do polnoci k 14. aprílu 119 845 detí. Doteraz bolo 100 detí bez sprievodu umiestnených v centrách pre deti a rodiny, najviac v Prešove. Orgány sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately poskytli pomoc celkovo 144 maloletým bez sprievodu.

Rezort práce navýšil kapacitu v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov (jasle) o 10 %, a to bez potreby zasahovania do prevádzkových podmienok zariadení. Riaditelia jaslí tak nemusia prijímať viac zamestnancov ani navyšovať počty zariadení na osobnú hygienu. Právna úprava umožňuje navýšenie celkových kapacít v týchto sociálnych zariadeniach o 378 miest. Nedostatočné kapacity jasieľ sa posilňujú v záujme podpory zosúlaďovania rodinného a pracovného života pre všetkých rodičov, ktorí túto sociálnu službu potrebujú. Navýšenie kapacít sa teda týka všetkých detí, nielen detí odídencov z Ukrajiny s dočasným útočiskom.

Deti z Ukrajiny, ktoré sú zapojené do vzdelávaco-výchovného procesu, majú nárok aj na dotáciu na stravu. Tá sa na školách poskytuje preddavkovo. K 14. aprílu 2022 evidujú úrady práce v oblasti dotácií na stravu 2 402 detí so štátnou príslušnosťou Ukrajina. Upravili sme podmienky poskytovania dotácie na stravu tak, aby bolo možné zriaďovateľom vyplatiť doplatok na pokrytie neplánovaných zvýšených nákladov. Školy môžu získať mimoriadny doplatok aj spätne za obdobie od 1. marca 2022, kedy sa začali deti odídencov zapájať do vyučovania. Zriaďovatelia môžu do 10. mája 2022 predložiť úradom práce zoznamy rozšírené o deti s osobitnou ochranou.

Zamestnanosť

Za týždeň narástla zamestnanosť odídencov z Ukrajiny s dočasným útočiskom o 55 %. Kým minulý týždeň ich bolo zamestnaných 2 645, k 13. aprílu tohto roka evidujeme 4 102 zamestnaných odídencov z Ukrajiny. Najviac odídencov sa uplatnilo v profesiách montážny pracovník vo výrobe (26,3 %), operátor výrobného zariadenia (9,3 %) a upratovač (8,4 %). Najväčšie zastúpenie zamestnaných odídencov z Ukrajiny evidujeme v priemyselnej výrobe (36 %) a významný podiel sme zaznamenali aj v oblasti administratívnych služieb (16 %) a v ubytovacích a stravovacích službách (16 %).

Odídenci tak obsadzujú najmä tie pracovné miesta, ktoré sa dlhodobo nedarí obsadiť pre nízky záujem občanov SR, čím prispievajú k rozvoju slovenského hospodárstva.

Zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo veľkokapacitných centrách zisťujú záujem odídencov o zamestnanie, ako aj oblasti v akých by chceli pracovať. Ponúkajú odídencom z Ukrajiny konkrétne pracovné miesta a sprostredkúvajú kontakt so zamestnávateľmi. Úrady práce pri hľadaní zamestnania pre odídencov spolupracujú s 580 zamestnávateľmi a v niektorých prípadoch poskytli aj súčinnosť pri výberovom konaní. Všetky úrady zároveň poskytujú občanom Ukrajiny informačno-poradenské služby. Na mnohých úradoch práce nájdu odídenci informačné tabule s voľnými pracovnými miestami aj v ukrajinskom jazyku. Prácu si môžu hľadať aj na ministerskom portáli voľných pracovných miest sluzbyzamestnanosti.gov.sk.

Prvotná sociálna pomoc - dávky v hmotnej núdzi

Odídenci z Ukrajiny s dočasným útočiskom majú nárok na dávku v hmotnej núdzi. Poskytovanie štátnych sociálnych dávok je dočasne upravené tak, aby procesy boli jednoduchšie a rýchlejšie pre žiadateľov. Zjednodušené dvojjazyčné tlačivo môžu vyplniť a podať buď na úradoch práce alebo vo veľkokapacitných centrách. K 11. aprílu 2022 evidujeme celkovo 18 188 žiadostí o pomoc v hmotnej núdzi, čo predstavuje 36 811 posudzovaných osôb. Najviac žiadostí prijal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.