Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Podpora v čase skrátenej práce

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Dňom 1. marca 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce, ktorým bol zároveň novelizovaný Zákonník práce v časti Prekážky na strane zamestnávateľa. 

Zákon o podpore v čase skrátenej práce zaviedol do slovenského právneho poriadku režim skrátenej práce, tzv. „Kurzarbeit“. Ide o nástroj pasívnej politiky trhu práce, ktorého podstatou je poskytovanie právne nárokovej finančnej podpory zamestnávateľovi pri obmedzení jeho činnosti vplyvom vonkajšieho faktora, ak nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času. Podpora slúži na pokrytie čiastočných nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v pracovnom pomere alebo fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Za vonkajší faktor sa považuje faktor, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom. Ide najmä o mimoriadnu situáciu, výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadnu okolnosť alebo okolnosti vyššej moci.

Podpora sa poskytuje zamestnávateľovi v čase skrátenej práce, ak nie je dlžníkom na sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení a v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o podporu neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania. Zároveň sa od zamestnávateľa vyžaduje uzatvorenie písomnej dohody so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory. Ak k dohode nedôjde, spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory rieši rozhodca. Pravidlá riešenia sporu o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce upravuje Zákonník práce v znení účinnom od 1. marca 2022.

Zamestnávateľ musí požiadať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory.

Za každú hodinu tejto prekážky v práci na strane zamestnávateľa sa poskytuje podpora v sume 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca, najviac v sume 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje. Obdobie poskytovania podpory je v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Z poskytovania podpory je vylúčené pracovné miesto zamestnanca,

  • ktorého pracovný vzťah ku dňu podania žiadosti o podporu trval menej ako jeden mesiac,
  • ktorému plynie výpovedná doba alebo výpovedná lehota,
  • ktorý nemá vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok,
  • ktorý nemá vyčerpaný kladný účet konta pracovného času, ak je u zamestnávateľa zavedené konto pracovného času,
  • ktorý má vyčerpanú dovolenku a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času, ak je u zamestnávateľa zavedené konto pracovného času, ale zamestnávateľ ho môže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce, ktorá nie je dotknutá obmedzením činnosti zamestnávateľa,
  • na ktoré sa zamestnávateľovi na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel poskytuje iný príspevok podľa osobitného predpisu.

Ak zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, po dohode so zamestnancom, pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa požiada o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi za čas trvania tejto prekážky v práci náhradu mzdy v sume najmenej 80 % jeho priemerného zárobku. Ak sa zamestnávateľovi neposkytne podpora v čase skrátenej práce na pracovné miesto zamestnanca, patrí zamestnancovi za čas trvania prekážky v práci na strane zamestnávateľa náhrada mzdy v sume podľa § 142 ods. 1 až 4 alebo § 250b ods. 8 Zákonníka práce.

Hoci zákon o podpore v čase skrátenej práce nadobudol účinnosť 1. marca 2022, prvé žiadosti o podporu budú úrady práce prijímať až v apríli, pretože žiadosti je možné predkladať vždy za predchádzajúci mesiac.

Na webovej stránke www.skratenapraca.gov.sk nájdu zamestnávatelia a zamestnanci všetky potrebné informácie o tom, ako systém skrátenej práce funguje, kto je oprávneným žiadateľom, aké sú podmienky poskytnutia podpory, aká je výška podpory, aké informácie sa uvádzajú v žiadosti a tiež často kladené otázky. Na tejto webovej stránke budú od apríla dostupné aj príslušné žiadosti o podporu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.