Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Podporné obdobie v nezamestnanosti sa predlžuje o dva mesiace, avšak maximálne do 31. mája 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Poberatelia dávky v nezamestnanosti budú môcť v súčasnej pandemickej situácii poberať dávku o dva mesiace dlhšie, maximálne však do 31. mája 2021. Vyplýva to z nariadenia vlády Slovenskej republiky, podľa ktorého sa o dva mesiace predlžuje podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré uplynulo, resp. uplynie počas krízovej situácie. Podporné obdobie v nezamestnanosti je možné predĺžiť najskôr odo dňa účinnosti nariadenia, teda od 19. marca 2021 po jeho zverejnení v Zbierke zákonov.

Ako a ktorým poistencom sa bude podporné obdobie predlžovať

Poistencom, ktorým uplynulo podporné obdobie v nezamestnanosti pred účinnosťou nariadenia, resp. v deň účinnosti (teda pred 19. marcom 2021 a 19. marca 2021), sa podporné obdobie poberania dávky predĺži nasledovne:

  1. Ak sú naďalej vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, začne im podporné obdobie opätovne plynúť od 19. marca 2021. Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku automaticky, t. j. bez podania žiadosti o toto predĺženie. Znamená to, že dávku v nezamestnanosti môžu poistenci poberať ďalšie 2 mesiace od 19. marca 2021 do 18. mája 2021, ak budú nepretržite evidovaní na úrade práce.
  2. Ak nie sú vedení v uvedenej evidencii, podporné obdobie im začne opätovne plynúť odo dňa zaradenia do evidencie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Títo poistenci musia o predĺženie podporného obdobia požiadať buď prostredníctvom úradu práce požiadaním o dávku v nezamestnanosti ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie alebo Sociálnu poisťovňu prostredníctvom tlačiva Žiadosť o dávku v nezamestnanostiDávku budú môcť následne poberať odo dňa evidencie na úrade práce, maximálne do 31. mája 2021 (napr. poistencovi, ktorý bude opätovne zaradený do evidencie dňom 15. apríla 2021 a požiada o dávku v nezamestnanosti, sa podporné obdobie predĺži od 15. apríla 2021 do 31. mája 2021).
  3. Podať žiadosť o predĺženie podporného obdobia je potrebné v prípadoch, keď je poistenec opätovne zaradený do evidencie na úrade práce pred účinnosťou nariadenia a je v nej vedený aj 19. marca 2021 a ďalej, ale o dávku v nezamestnanosti dovtedy nepožiadal. V takomto prípade bude až na základe žiadosti uplatnenej na úrade práce alebo na spomínanom tlačive Sociálnej poisťovne Žiadosť o dávku v nezamestnanosti dávka priznaná od 19. marca 2021 na 2 mesiace. Osobitne tlačivo žiadosti o predlženie podpory sa nepripravuje.

Poistencom, ktorým uplynie podporné obdobie v nezamestnanosti po účinnosti nariadenia vlády (teda 20. marca 2021 a neskôr – maximálne o 30. mája 2021) a budú naďalej vedení v evidencii na úrade práce, začne podporné obdobie opätovne plynúť odo dňa nasledujúcom po uplynutí podporného obdobie v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa rozhodne o ich nároku automaticky, t. j. bez podania žiadosti o toto predĺženie. Napríklad ak má poistencovi uplynúť 6-mesačné obdobie poberania dávky 30. apríla 2021 a stále bude evidovaný na úrade práce, podporné obdobie mu Sociálna poisťovňa predĺži do 31. mája 2021.

Upozorňujeme, že v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie najneskôr 31. mája 2021, bez ohľadu na to, či bude naďalej trvať krízová situácia.

Kedy nárok nevznikne alebo zanikne

Nárok na predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti nevznikne, ak podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie po 31. máji 2021.

Poistencom bude dávka v nezamestnanosti za predĺžené podporné obdobie vyplatená vo výplatných termínoch určených Sociálnom poisťovňou spôsobom uvedeným poistencom v žiadosti o dávku v nezamestnanosti, najskôr v mesiaci apríl 2021.

Naďalej platí, že nárok na dávku v nezamestnanosti aj v prípade predĺženia podporného obdobia
v nezamestnanosti zaniká
 dňom vyradenia poistenca z evidencie a dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. To znamená, že ak počas predĺženého podporného obdobia v nezamestnanosti nastane jedna z vyššie uvedených skutočností, nárok na dávku v nezamestnanosti zanikne.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.