Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Posledný deň na podanie DP k dani z motorových vozidiel

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Dnes je posledný deň na podanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV) a daň je potrebné aj zaplatiť. Za nesplnenie tejto povinnosti sa môže daňovníkom vystaviť pokuta vo výške od 30 do 16 000 eur. Finančná správa rozposlala daňovníkom viac ako 186 tisíc predvyplnených daňových priznaní k tejto dani a uľahčila im tak plnenie si tejto povinností. 

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období roku 2021 používal na podnikanie motorové alebo prípojné vozidlo kategórie L,M,N a O je povinný podať daňové priznanie k DzMV v lehote do 31. januára 2022. Daňovník predkladá DP na tlačive, ktoré nájde na portáli finančnej správy. 

V tejto lehote je potrebné zaplatiť aj daň.  Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. Pri bezhotovostnom prevode je potrebné označiť: číslo účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba uhrádza, číslo účtu správcu dane, na ktorý ide platba, variabilný symbol, sumu platby dane v eurách a eurocentoch a informáciu pre správcu dane, ak je to potrebné. Pri prevode je potrebné zadať číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového účtu- IBAN. 

Pri úhrade poštovou poukážkou je potrebné uviesť, adresáta, ktorým je Finančné riaditeľstvo, odosielateľa, a to meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu FO/názov a sídlo PO, číslo účtu správcu dane, na ktorý sa platba uhrádza, variabilný symbol, sumu platby v eurách a eurocentoch a informáciu pre správcu dane, ak je to potrebné. Všetky potrebné informácie, vrátane platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel nájdu daňovníci na portáli finančnej správy

Daňovníkom uľahčila finančná správa plnenie tejto povinnosti aj tým, že rozposlala viac ako 186 tisíc predvyplnených DP. Tento benefit poskytla tým daňovníkom, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň podali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2020.

Automaticky vygenerované dáta z informačného systému dostali daňovníci priamo do osobnej elektronickej schránky na portáli finančnej správy. Na tomto daňovom priznaní je vypočítaná aj aktuálna sadzba dane.

Dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania aj samotný výpočet dane. Aj takto vyplnené daňové priznanie však musí daňovník najskôr skontrolovať a doplniť si aktuálne údaje pre nové zdaňovacie obdobie 2021, ktoré neboli uvedené v DP za ZO 2020 a preto nemohli byť v predvyplnenom DP zohľadnené a zaznamenané. Pomôckou pre kontrolu a doplnenie údajov je návod uverejnený v obsahu správy, ktorý bol daňovníkovi zaslaný spolu s vygenerovaným DP na  linku v lokalite: Informácia k predvyplnenému DP k DzMV. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.