Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Potvrdenie o žití nemusia dôchodcovia žijúci na Ukrajine úradne overovať, stačí ho poslať podpísané

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

V súvislosti s aktuálnou vojnovou situáciou na Ukrajine Sociálna poisťovňa vychádza v ústrety poberateľom dôchodkových dávok žijúcich práve na území Ukrajiny. Sociálna poisťovňa od nich nebude požadovať úradne potvrdené predloženie tlačiva Potvrdenie o žití. Stačí, ak jej ho do polovice apríla zašlú s vlastnoručným podpisom.

Zákon o sociálnom poistení ukladá dôchodcom žijúcim v zahraničí, ktorým je dôchodok vyplácaný pozadu v trojmesačných lehotách, pravidelne štyrikrát ročne, zaslať Sociálnej poisťovni vyplnené Potvrdenie o žití. Najbližší termín na preukázanie žitia je 15. apríl 2022, následne 15. júl 2022, 15. október 2022 a 15. január 2023. Povinnosť preukazovať žitie Sociálne poisťovňa dôchodcom pravidelne pripomína a tlačivá im zasiela vždy spolu s rozhodnutím o valorizácii dôchodku v januári príslušného kalendárneho roka.

Týka sa to aj poberateľov dôchodkov žijúcich na území Ukrajiny. V súčasnosti, vzhľadom na aktuálnu vojnovú situáciu, pravdepodobne nebudú môcť zaslať úradne overené tlačivo potvrdenia. Sociálna poisťovňa preto z uvedeného dôvodu akceptuje aj tlačivo, ktoré bude podpísané iba dôchodcom. Potvrdenie o žití môžu dotknutí dôchodcovia zaslať poštou alebo na zaslanie potvrdenia môžu využiť e-mailovú adresu LIFECERTIFICATION@socpoist.sk.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.