Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Povinný vstup do II. piliera: Sociálna poisťovňa už odosiela informačné listy prvopoistencom

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa začala s distribúciou informačných listov o povinnom vstupe do II. piliera. Tí prvopoistenci, ktorých sa táto nová povinnosť týka a vstúpili do systému sociálneho poistenia po 1. máji tohto roka, dostanú rozhodnutie poštou alebo do eSchránky. Za mesiac máj 2023 táto povinnosť vznikla takmer 4,5 tisíc poistencom. Tieto osoby budú mať možnosť počas prvých 180 dní od vzniku tohto dôchodkového poistenia zvoliť si dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) sami. Ak tak v tejto lehote neurobia, DSS im určí Sociálna poisťovňa. Každému sporiteľovi, ktorému vznikne účasť v II. pilieri takto automaticky, však zostane možnosť do dvoch rokov z II. piliera vystúpiť, prípadne DSS zmeniť.

Informačný list o povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení zasiela Sociálna poisťovňa listovou zásielkou na adresu trvalého bydliska prvopoistenca, resp. na jeho korešpondenčnú adresu alebo do eSchránky (v prípade, ak ju má aktivovanú). Za mesiac máj ide spolu o 4 346 poistencov. Informačný list bude Sociálna poisťovňa posielať každý mesiac vždy novým prvopoistencom, ktorým vzniklo prvé dôchodkové poistenie v predchádzajúcom mesiaci.

Prvopoistenci si v obálke k povinnému vstupu do II. piliera nájdu:

  • oznámenie o dátume vzniku prvého dôchodkového poistenia, ktorý je zároveň dátumom vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení (II.pilier),
  • kontaktné údaje dôchodkových správcovských spoločností, z ktorých si sporiteľ môže vybrať tú svoju, zákonnú lehotu na tento výber (180 dní odo dňa vzniku účasti),
  • informáciu o určení dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou, ak si sporiteľ v určenej lehote nevyberie sám,  
  • informáciu o možnosti vystúpiť z II. piliera a zákonnú lehotu na tento výstup (730 dní odo dňa vzniku účasti na starobnom dôchodkovom sporení),
  • prílohu tlačiva „Oznámenie nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení – výstup z II.piliera“,
  • prílohu - informačný leták k aktivácii Elektronického účtu poistenca.

Sociálna poisťovňa k povinnému vstupu do II. piliera pripravila kompletný informačný servis so zodpovedaním najčastejších otázok, ktoré k tejto téme môžu vzniknúť. Zverejnené sú na webstránke na tomto linku: https://www.socpoist.sk/news/koncite-skolu-chystate-sa-po-1-maji-2023-prvy-raz-zamestnat-moze-sa-vas-tykat-automaticky

Povinný vstup do II. piliera sa môže týkať nielen mladých ľudí, ktorí v súčasnosti končia štúdium a po 1. máji 2023 sa po prvý raz zamestnajú, ale tiež osôb do 40 rokov, ktoré predtým nemali povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie a po 1. máji 2023 (a neskôr) im táto povinnosť vznikne.  Napríklad ide o SZČO, ktoré v minulosti nedosahovali príjem potrebný na vznik povinného dôchodkového poistenia, ich príjmy medzitým narástli a vznikla tak povinnosť odvádzať poistné na dôchodkové poistenie; resp. ide o osoby, ktoré sa po návrate zo zahraničia po prvý raz zamestnajú na Slovensku a budú odvádzať poistné na dôchodkové poistenie a pod.

Na ilustráciu, v roku 2022 vstúpilo na trh práce takmer 45 tisíc (44 968) prvopoistencov, ktorým vznikla povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie.

Sociálna poisťovňa prináša prehľad odpovedí na najčastejšie otázky k tejto téme tiež v audioverzii – ako podcasty na platformách Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasty a YouTube:

II. pilier - Automatický vstup po 1. máji 2023 - Najčastejšie otázky a odpovede - Sociálna poisťovňa | Podcast on Spotify

Sociálna poisťovňa: II. pilier - Automatický vstup po 1. máji 2023 - Najčastejšie otázky a odpovede on Apple Podcasts

Sociálna poisťovňa - II. pilier - Automatický vstup po 1. máji 2023 - Najčastejšie otázky a odpovede (google.com)

II. pilier - Automatický vstup po 1. máji 2023 - Najčastejšie otázky a odpovede - YouTube


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.