Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pozastavenie účinnosti novely Zákonníka práce

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Zákonom č. 76/2021 Z. z. bol novelizovaný Zákonník práce v časti týkajúcej sa dôvodov skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Zákonník práce v zmysle novely umožňuje dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu, že zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok. Ide o nový výpovedný dôvod uvádzaný v § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce. Účinnosť novely bola ustanovená na 1. január 2022.

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna dňa 15. decembra 2021 rozhodol o pozastavení účinnosti ustanovenia § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce.

Ústavný súd tak urobil na návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí namietali nesúlad ustanovenia § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce s Ústavou Slovenskej republiky, Chartou základných práv Európskej únie a Dohovorom  medzinárodnej organizácie práce o skončení zamestnania z podnetu zamestnávateľa č. 158/1982. Predmetom ďalšieho konania vo veci bude ústavnoprávne posúdenie, či možnosť zamestnávateľa dať výpoveď zamestnancovi, ktorý dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok, je ústavne súladná so zákazom diskriminácie na základe veku.

Pozastavením účinnosti preskúmavaného ustanovenia Zákonníka práce nie je prejudikovaný meritórny výsledok veci.

Ustanovenie § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce nadobudne prípadnú účinnosť až na základe výsledku nálezu ústavného súdu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.