Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pracovné podmienky pre zamestnancov vyslaných na územie SR

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Vplyvom transpozície ustanovení Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 sa na vyslanie zamestnancov v oblasti cestnej dopravy vzťahujú pracovné podmienky tzv. tvrdého jadra počas vyslania na územie Slovenskej republiky.

Podľa § 5 ods. 2 Zákonníka práce sa pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vyslaných na výkon prác pri poskytovaní služieb hosťujúcim zamestnávateľom z územia iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „iný členský štát Európskej únie“) na územie Slovenskej republiky spravujú týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo príslušnou kolektívnou zmluvou, ktoré upravujú:

a) dĺžku pracovného času a odpočinok,

Práca nadčas (link: https://www.ip.gov.sk/nadcasy/)

Maximálny pracovný čas (link: https://www.ip.gov.sk/normalny-pracovny-cas/)

Odpočinok (link: https://www.ip.gov.sk/odpocinok/)

Prestávky v práci (link: https://www.ip.gov.sk/prestavky-v-praci/)

b) dĺžku dovolenky,

Fakty súvisiace s poskytovaním dovolenky (link: https://www.ip.gov.sk/fakty-suvisiace-s-poskytovanim-dovolenky/)

c) minimálnu mzdu, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, iné povinné zložky mzdy a náhradu mzdy za dovolenku; pri posudzovaní, či plnenie, ktoré poskytuje hosťujúci zamestnávateľ, je mzdou, sa použije § 118, Zákonníka práce

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2022 (link: https://www.ip.gov.sk/minimalna-mzda-a-minimalne-mzdove-naroky-v-roku-2022/ ) – Práca nadčas (link: https://www.ip.gov.sk/mzdove-zvyhodnenie-za-pracu-nadcas/)

Mzdové zvýhodnenia (link: https://www.ip.gov.sk/mzdove-zvyhodnenia-v-roku-2021/) Priemerný zárobok je uvedený v § 134 a § 135 Zákonníka práce znení neskorších predpisov (link:  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20220101)

Pozor ! vodiči v oblasti cestnej dopravy spadajú minimálne do 2. stupňa náročnosti práce

d) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (link: https://www.ip.gov.sk/podmienky-bezpecnosti-a-ochrany-zdravia-pri-praci/)

e) pracovné podmienky tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien a mladistvých zamestnancov,

Pracovné podmienky žien, mladistvých a zamestnancov starajúcich sa o dieťa mladšie ako tri roky (link: https://www.ip.gov.sk/pracovne-podmienky-zien-mladistvych-zamestnancov-starajucich-sa-o-dieta-mladsie-ako-tri-roky/)

f) rovnaké zaobchádzanie s mužmi a so ženami a zákaz diskriminácie,

Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a so ženami a zákaz diskriminácie (link: https://www.ip.gov.sk/rovnake-zaobchadzanie-s-muzmi-zenami-zakaz-diskriminacie/)

g) podmienky ubytovania, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom,

Podmienky ubytovania (link: https://www.ip.gov.sk/podmienky-ubytovania/)

h) náhradu cestovných výdavkov, náhradu výdavkov za ubytovanie a stravné pri pracovnej ceste alebo pri ceste do obvyklého miesta výkonu práce na území Slovenskej republiky; na účely uplatnenia osobitného predpisu alebo príslušnej kolektívnej zmluvy možno započítať aj náhradu cestovných výdavkov, náhradu výdavkov za ubytovanie a stravné alebo iné porovnateľné plnenie poskytnuté hosťujúcim zamestnávateľom podľa práva štátu, z ktorého je zamestnanec vyslaný na výkon prác pri poskytovaní služieb.

Cestovné náhrady pri pracovnej ceste (link: https://www.ip.gov.sk/cestovne-nahrady-pri-pracovnej-ceste/)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.