Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pracovný pomer na dobu určitú sa počas pandémie COVID-19 môže predĺžiť

Kategória: Aktuality Autor/i: KPMG Zdroj: newsletter KPMG

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 9. júna 2020 novelu Zákonníka práce („Novela“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 17. júna 2020. Novela je reakciou na podnety zamestnávateľov na prijatie účinných zákonných opatrení na podporu zamestnanosti formou možnosti predĺženia alebo opätovného dojednania pracovného pomeru uzavretého na dobu určitú nad rámec súčasnej právnej úpravy.

Súčasná právna úprava pracovného pomeru na dobu určitú
Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce možno uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú najdlhšie na obdobie dvoch rokov. V rámci obdobia dvoch rokov možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť pracovný pomer na dobu určitú najviac dvakrát.

Právna úprava pracovného pomeru na dobu určitú počas pandémie COVID-19
V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní (ďalej len „Mimoriadna situácia“) zavádza Novela možnosť predĺženia alebo opätovného dojednania pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú nad zákonný rámec aplikovateľný v štandardnom právnom režime.

Novela zavádza nasledovné pravidlá predĺženia alebo opätovného dojednania pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú:

  • pracovný pomer na dobu určitú, ktorý má skončiť počas Mimoriadnej situácie a nie sú splnené zákonné podmienky na jeho predĺženie (§ 48 ods. 2 Zákonníka práce), je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok;
  • pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase Mimoriadnej situácie a nie sú splnené zákonné podmienky na jeho opätovné dohodnutie (§ 48 ods. 2 Zákonníka práce), je možné v čase Mimoriadnej situácie opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.

Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, v opačnom prípade sa pracovný pomer považuje za uzatvorený na neurčitý čas.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.