Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pravidlá pre hromadné podujatia v súvislosti s výkonom práce účinné od 26. februára 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyhláškou č. 24/2022 V. v. s účinnosťou od 26. februára 2022 zmenil pravidlá pre usporadúvanie hromadných podujatí. Vyhláškou boli zároveň zrušené režimy OP, OTP a OP+, ktoré sa pri hromadných podujatiach uplatňovali v období do 25. februára 2022.

Vyhláškou č. 24/2022 V. v. sa aj naďalej zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia okrem ustanovených aktualizovaných výnimiek.

Aktuálny zákaz usporadúvania hromadných podujatí sa nevzťahuje na tieto typy hromadných podujatí uskutočňovaných v súvislosti s výkonom práce:

 • nízkorizikové hromadné podujatia v kapacite maximálne 500 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia (napr. konferencie, semináre),
 • vysoko rizikové hromadné podujatia v kapacite maximálne 50 osôb,
 • zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
 • zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.

Za nízkorizikové hromadné podujatie sa považuje hromadné podujatie s fixným sedením alebo státím, pri ktorom majú účastníci prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

Za vysoko rizikové hromadné podujatie sa považuje hromadné podujatie v prevádzke verejného stravovania, ktorá nie je schopná dodržať podmienky podľa predchádzajúceho odseku, alebo iné hromadné podujatie, ktoré nespadá pod nízkorizikové hromadné podujatia.

Na účasť osôb do 18 rokov veku (mladiství zamestnanci) na hromadnom podujatí sa vzťahuje kapacitné obmedzenie maximálne 100 osôb.

V súvislosti s konaním hromadného podujatia v zmysle niektorej z výnimiek v interiéri alebo exteriéri vyhláška ustanovuje organizátorovi hromadného podujatia nasledovné opatrenia:

 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia funkčné dezinfekčným prostriedkom naplnené dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnostiach v súvislosti s prekrytím horných dýchacích ciest, so vznikom akútneho respiračného ochorenia, o zákaze podávania rúk a o maximálnom počte účastníkov,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami okrem ustanovených výnimiek,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť sedenie účastníkov v každom druhom rade.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

Uvedenou vyhláškou bola zrušená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. v znení neskorších predpisov, ktorou sa nariaďovali opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v období od 19. januára 2022 do 25. februára 2022.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.