Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest na pracoviskách od 17. mája 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 260/2021 (zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 175/2021) bol uplynutím dňa 14. mája 2021 zrušený núdzový stav, ktorý bol na území Slovenskej republiky vyhlásený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587/2020 od 1. októbra 2020.

Zrušením núdzového stavu boli zrušené aj

–  zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať a

–  obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania.

Mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 s účinnosťou od 12. marca 2020 aj po ukončení núdzového stavu naďalej trvá.

Zároveň sa s účinnosťou od 17. mája 2021 menia pravidlá upravujúce prekrytie horných dýchacích ciest na pracoviskách zamestnávateľských subjektov.

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 206/2021,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti, nariaďuje všetkým osobám riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora kategórie FFP2, KN95, N95 alebo iným výrobkom, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody. Uvedené sa vzťahuje aj na interiérové pracoviská a iné interiérové priestory zamestnávateľa.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý

–  je osobou so závažnou poruchou autistického spektra,

–  je osobou so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

–  je osobou pri výkone športu na interiérovom športovisku,

–  je výkonným umelcom pri podávaní umeleckého výkonu,

–  je účinkujúcim pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,

–  je tlmočníkom do posunkovej reči pri výkone povolania,

–  sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom sa na zamestnanca nevzťahuje ani v čase potrebnom na konzumáciu pokrmu a nápoja v zariadení spoločného stravovania.

Použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade

–  pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

–  zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, pri ktorej je vystavený záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenej do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,

–  zamestnanca s chronickým ochorením dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnanca s kožným ochorením tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,

–  zamestnanca, u ktorého na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora,

–  zamestnanca, ktorý sa nachádza v interiéri v územnom obvode okresu zaradeného podľa COVID AUTOMAT-u v stupni Monitoring, v I. stupni ostražitosti alebo v II. stupni ostražitosti.

Touto vyhláškou bola zrušená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 175/2021, ktorou sa nariaďovali opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest v období do 16. mája 2021.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.