Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pravidlá vstupu zamestnancov na pracoviská od 3. mája 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

S účinnosťou od 3. mája 2021 sa menia pravidlá vstupu zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa.

Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 200/2021,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, je v období od 3. mája 2021 do 28. mája 2021 zamestnávateľ povinný zakázať vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa:

a) v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMATOM do III. stupňa varovania, okrem zamestnancov, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,

b) v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMATOM do II. stupňa varovania v čase od 21.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, okrem zamestnancov, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní,

c) v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMATOM do I. stupňa varovania v čase od 21.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, okrem zamestnancov, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 21 dní.

Zákaz uvedený pod písmenami a) až c) sa ďalej nevzťahuje na:

 – zamestnancov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,

 – zamestnancov, ktorí sa preukážu, že im bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,

 – zamestnancov, ktorí boli zaočkovaní druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

 – zamestnancov, ktorí boli zaočkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

– zamestnancov, ktorí boli zaočkovaní prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

– zamestnancov, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

 – zamestnancov, ktorí boli v období predchádzajúcich 18 dní aspoň 10 dní v izolácii v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo boli uznaní za dočasne práceneschopných z dôvodu karantény ich všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemuseli sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu, je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca predloženie potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 alebo príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z ďalších výnimiek. Do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.

Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia možno nahradiť v prípadoch, ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zamestnanca neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, písomným čestným vyhlásením zamestnanca o tom, že sa naňho vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom. Vo vyhlásení musí byť zároveň uvedené, že si je zamestnanec vedomý právnych následkov v prípade, že by sa čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných svojich priestorov podľa pravidiel uvedených pod písmenami a) až c), pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z ďalších výnimiek, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Touto vyhláškou bola zrušená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 197/2021, ktorá upravovala pravidlá vstupu na pracoviská a do priestorov zamestnávateľa do 2. mája 2021.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.