Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Podporné obdobie v nezamestnanosti sa predĺži o mesiac (1. obdobie predĺženia)

Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením ochorenia Covid-19 bola schválená novela Zákonníka práce, účinná od 4. apríla 2020, ktorou sa dopĺňa aj zákon o sociálnom poistení. Novelou dochádza k predĺženiu podporného obdobia v nezamestnanosti o jeden mesiac. Predĺženie podporného obdobia sa vzťahuje na tých poistencov, ktorým uplynulo podporné obdobie odo dňa vyhlásenia krízovej situácie, to znamená od 12. marca 2020, a sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Sociálna poisťovňa týmto poistencom predĺži podporné obdobie automaticky - bez potreby podania žiadosti o predĺženie podporného obdobia.

Predĺžiť podporné obdobie o jeden mesiac je možné najskôr od 4. apríla 2020. To znamená, že ak poistencovi podporné obdobie uplynulo napr. 16. marca 2020, Sociálna poisťovňa mu prizná predĺženie podporného obdobia od 4. apríla 2020 do 3. mája 2020. V prípade poistencov, ktorým uplynie podporné obdobie od 4. apríla 2020 do skončenia krízovej situácie, Sociálna poisťovňa predĺži podporné obdobie o jeden mesiac odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia pôvodného šesť mesačného podporného obdobia. Rozhodnutie o predĺžení podporného obdobia začne Sociálna poisťovňa zasielať poistencom postupne, aj vzhľadom na enormné zaťaženie zamestnancov Sociálnej poisťovne.

Dávka v nezamestnanosti za predĺžené podporné obdobie bude vyplatená spôsobom uvedeným poistencom v žiadosti o dávku v nezamestnanosti, na základe ktorej mu bol priznaný nárok na dávku v nezamestnanosti, najskôr v mesiaci máj 2020.

Upozorňujeme, že nárok na dávku v nezamestnanosti aj v prípade predĺženia podporného obdobia naďalej zaniká dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie a dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. To znamená, že ak počas predĺženého podporného obdobia nastane jedna z vyššie uvedených skutočností, nárok na dávku v nezamestnanosti zanikne.

Podporné obdobie v nezamestnanosti sa predĺži o ďalší jeden mesiac, netreba o to žiadať (2. obdobie predĺženia)

Vláda Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 nariadila, že poistencom, ktorým vznikol nárok na predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti o jeden mesiac (prvé predĺženie), Sociálna poisťovňa predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší mesiac (druhé predĺženie). Sociálna poisťovňa tak urobí automaticky – bez podania žiadosti o druhé predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti, poberateľ dávky teda nemusí o nič žiadať.

Nárok na druhé predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti budú mať tí poistenci, ktorým:

  1. vznikol nárok na prvé predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti a
  2. sú naďalej vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

To znamená, že ak poistencovi vznikol nárok na prvé predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti, napr. od 4. apríla 2020 do 3. mája 2020, Sociálna poisťovňa automaticky predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší jeden mesiac, tzn. od 4. mája 2020 do 3. júna 2020. Rozhodnutie o druhom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti začne Sociálna poisťovňa zasielať poistencom postupne, aj vzhľadom na enormné zaťaženie zamestnancov Sociálnej poisťovne.

Dávka v nezamestnanosti za druhé predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti bude vyplatená spôsobom uvedeným poistencom v žiadosti o dávku v nezamestnanosti, na základe ktorej mu bol priznaný nárok na dávku v nezamestnanosti, najskôr v mesiaci jún 2020.

Druhé predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie najneskôr mesiac odo dňa skončenie krízovej situácie.

Upozorňujeme, že nárok na dávku v nezamestnanosti aj v prípade druhého predĺženia podporného obdobia v nezamestnanosti naďalej zaniká dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie a dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. To znamená, že ak počas druhého predĺženého podporného obdobia v nezamestnanosti nastane jedna z vyššie uvedených skutočností, nárok na dávku v nezamestnanosti zanikne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.