Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Prezidentka podpísala zvýšenie transparentnosti informácií v účtovnej závierke

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Transparentnosť informácií vykazovaných v účtovnej závierke sa posilní zverejnením účtovných závierok všetkých právnických osôb vo verejnej časti Registra účtovných závierok. Vyplýva to z novely zákona o účtovníctve, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

V súčasnosti do verejnej časti registra ukladajú svoje účtovné dokumenty právnické osoby podnikateľských právnych foriem a niektorých typov mimovládnych neziskových organizácií. "Mimovládne neziskové organizácie môžu ukladať účtovné závierky do registra aj v listinnej podobe. Táto možnosť spôsobuje nezanedbateľnú chybovosť pri ich spracovaní a ukladaní do registra, ako aj ukladanie nesprávnych vzorov účtovných závierok," podotklo ministerstvo financií v dôvodovej správe k novele.

Navrhlo preto rozšíriť verejnú časť registra o ďalšie právne formy právnických osôb, čím by všetky právnické osoby boli zaradené do verejnej časti registra. "Ide predovšetkým o pozemkové spoločenstvá, ale aj mimovládne neziskové organizácie, ako sú občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, záujmové združenia právnických osôb a ďalšie," ozrejmilo ministerstvo. V neverejnej časti registra tak zostanú účtovné dokumenty fyzických osôb – podnikateľov a organizačných zložiek zahraničných osôb.

V záujme rozšírenia funkcionalít registra zároveň budú všetky účtovné dokumenty ukladané v elektronickej podobe. To by malo zjednodušiť postup pri ich ukladaní, ale aj odstrániť chybovosť pri neautomatizovanom spracovaní účtovných dokumentov.

"Vzhľadom na stále väčší podiel elektronických účtovných záznamov v účtovníckej praxi sú v zákone v záujme jednoznačnosti doplnené a špecifikované podmienky, ktoré je účtovná jednotka povinná dodržať pri spracovávaní týchto účtovných záznamov," konštatuje rezort financií. Ustanovenia o listinnej a elektronickej podobe účtovného záznamu sa spresnia a zjednodušia. Nanovo sa tiež ustanovia možné spôsoby transformácie účtovného záznamu pri zmene podoby účtovného záznamu.

Pozmeňujúcim návrhom, ktorý vyplynul z rokovania výborov, bola tiež upravená možnosť pri podávaní žiadosti o sprístupnenie účtovných dokumentov pre právnické osoby opatriť žiadosť nielen kvalifikovaným elektronickým podpisom, ale aj kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

Novelou sa stanoví aj spodná hranica výšky pokuty a pokuta voči osobe, ktorá prevezme plnenie povinností po zániku účtovnej jednotky a nesplní ich. Ustanoví sa aj absolútna suma pokuty v prípadoch, keď z rôznych dôvodov nie je možné pokutu odvodiť z celkovej sumy majetku.

Zmeny by mali pocítiť aj niektoré občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré mali povinnosť vyhotovovať a zverejňovať výročné správy. Kým doteraz nebolo striktne dané, ako by mala výročná správa vyzerať a čo presne by mala obsahovať, po novom budú tieto pravidlá jasné zadefinované.

Dátum účinnosti novely zákona bude 1. januára 2022.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.