Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Priemyselná produkcia v januári 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR Zdroj: Štatistický úrad SR

Slovenský priemysel aj v januári produkoval takmer o desatinu menej ako pred rokom

Produkcia priemyslu SR v januári 2023 dosiahla najnižší januárový výkon od roku 2017. V poklese bola väčšina sledovaných odvetví. V priemyselnej výrobe spomalil najmä gumárensky priemysel ako aj výroba počítačov a elektroniky.

Priemyselná produkcia1) SR v januári 2023 medziročne poklesla o 8,6 %; priemysel len mierne utlmil tempo výrazného zaostávania z decembra, kedy pokles dosiahol dvojcifernú hodnotu (-10,7 %). Priemysel bol v poklese už štvrtý mesiac za sebou, pričom tretí mesiac útlm prekračoval hodnotu 8 %.

Aktuálne slovenský priemysel v januári 2023 vyprodukoval len o  2,3 % vyššiu hodnotu ako priemerne v r. 2015. Bol to najnižší januárový výkon od roku 2017. Porovnanie s priemerom roku 2015 (tzv. bázický index) umožňuje objektívne zhodnotenie výkonu odvetia v dlhšom časovom období.

Celkovo z 15 sledovaných odvetví slovenského priemyslu (špeciálnych priemyselných zoskupení)2 väčšina vyprodukovala menej ako v januári pred rokom.

V rámci priemyselnej výroby najvýznamnejší bol medziročný pokles vo výrobe z gumy a plastu o 13,3 %, (príspevok -1,30 percentuálneho bodu/p. b k výsledku celého odvetvia3)). Nasledoval vplyv poklesu vo výrobe počítačových a elektronických výrobkov o 33,2 % (príspevok -1 p. b).

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (88,6 kB), alebo vo formáte PNG (129 kB).


V dvoch najväčších odvetviach priemyselnej výroby produkcia tiež spomalila, ale len mierne, vo výrobe dopravných prostriedkov o 0,5 % a vo výrobe kovov o 3,1 %. Od výraznejšieho prepadu priemysel chránil rast najmä vo výrobe elektrických zariadení o 4,4 % (príspevok +0,33 p. b.) a potom rasty do 5 % v odvetviach s malým podielom v štruktúre slovenského priemyslu ako vo výrobe textilu, odevov a z kože, alebo vo výrobe ropných produktov vrátane koksu.

Z hľadiska štruktúry podľa hlavných priemyselných zoskupení medziročne o pätinu (viac ako 20 %) klesla produkcia súvisiaca s energetikou a tiež produkcia predmetov dlhodobej spotreby, o desatinu (viac ako 10 %) sa znížila aj medzispotreba. Mierny pokles do 2 % sa prejavil aj v produkcii investičných prostriedkov, ako aj v produkcii predmetov krátkodobej spotreby

Medzimesačne (oproti decembru 2022) po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 1,5 %.

  • 1) Ukazovateľ vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+, údaje od začiatku časového radu sa upravujú každý mesiac.
  • 2) Štruktúru priemyslu podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 tvoria tri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba a Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 odvetví, resp. špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.
  • 3) Príspevok predstavuje hierarchizované rozloženie aktuálnej hodnoty rastu či poklesu celého priemyslu do jednotlivých priemyselných odvetví. Zohľadňujú nielen % rast či pokles produkcie, ale aj váhu (podiel) odvetvia v priemysle SR.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.