Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Projekt Pomáhame odídencom je rozšírený o podporu dochádzania za prácou

Kategória: Aktuality Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Príspevok pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, príspevok na zapracovanie u zamestnávateľa, či preplatenie vzdelávania. To sú opatrenia projektu Pomáhame odídencom, ktorý realizuje Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, za takmer rovnakých podmienok ako aktívne opatrenia pre občanov SR. Jeho cieľom je pomôcť odídencom z Ukrajiny ľahšie sa začleniť do spoločnosti a zároveň zvýšiť ich šance na pracovnom trhu. Najnovšie k opatreniam projektu pribudla aj podpora mobility.

K 15. augustu eviduje rezort práce celkovo 10 557 aktuálnych pracovno-právnych vzťahov uzatvorených s odídencami z Ukrajiny. Najviac, takmer pätina z nich, sa vzťahuje na pozíciu montážny pracovník, viac ako šestina pozícií pripadá na oblasť pomocných pracovníkov v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave. Takmer desatina pozícií je z oblasti upratovacích  a iných pomocných prác. Odídenci z Ukrajiny si našli pracovné uplatnenie najmä v Bratislave a Košiciach a v okrese Nitra, Galanta a Trenčín.

Od júla 2022 môžu odídenci z Ukrajiny získať finančný príspevok na dochádzanie za prácou, dobrovoľníckou činnosťou či zapracovaním u zamestnávateľa (do júla 2022 sa opatrenie na podporu mobility nerealizovalo, nakoľko odídenci mali dopravu v rámci SR zadarmo). Výška príspevku závisí od vzdialenosti. Od 1 km do 10 km je to najviac 1,5 € za každý odpracovaný deň, pri väčšej vzdialenosti ide o najviac 3 €. V prípade, ak mal odídenec vydaný doklad o dočasnom útočisku pred 1.7.2022, môže požiadať o finančný príspevok na príslušnom úrade, práce na 61. deň odo dňa vydania tohto dokladu o dočasnom útočisku (prvých 60 dní odo dňa jeho vydania má prepravu do zamestnania zadarmo). Tým, ktorí majú doklad o dočasnom útočisku vydaný po 1.7.2022, alebo majú druhé, alebo tretie vydanie dokladu o dočasnom útočisku, môže byť poskytnutý príspevok na 6. deň po dátume jeho vydania.

 „Rovnako sa snažíme motivovať aj našich občanov pri hľadaní si práce aj mimo miesta svojho bydliska. Príspevok na dochádzku za prácou môžu získať, ak boli vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace a dôvodom ich vyradenie z evidencie bolo uplatnenie sa na trhu práce,“ uviedol generálny riaditeľ a generálny tajomník Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. O príspevok je potrebné požiadať do 1 mesiaca od nástupu do zamestnania. Vypláca sa najviac 6 mesiacov, v prípade znevýhodnených občanov 12 mesiacov. Výška príspevku je najviac 200 € mesačne, a to v závislosti od vzdialenosti od miesta práce.

Príspevky môžu získať aj zamestnávatelia

V rámci projektu Pomáhame odídencom sú podporovaní aj zamestnávatelia, ktorí sa rozhodnú zamestnať odídencov z Ukrajiny. V rámci opatrenia číslo tri môžu získať príspevok na dobrovoľnícku činnosť maximálne vo výške 110,72 € mesačne po dobu najviac 6 mesiacov. Zároveň odídenec z Ukrajiny môže získať počas tohto obdobia paušálny príspevok 234,42 €. Ten je určený na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s dobrovoľníckou činnosťou, ktorou môže byť napríklad práca v komunitnom centre, ale aj čistenie verejnej zelene, starostlivosť o osoby odkázané na starostlivosť iných osôb vrátane detí alebo starostlivosť o domácnosť.

Opatrenie číslo štyri je zamerané na podporu mentorovaného zapracovania u zamestnávateľa. Počas neho si odídenci osvoja teoretické a praktické zručnosti pod vedením mentora, ktorého určí zamestnávateľ spomedzi zamestnancov. Mentorované zapracovanie musí byť v rozsahu 4 hodiny denne nepretržite, najviac počas 3 mesiacov. Zamestnávateľ môže získať mesačný finančný príspevok na jedného odídenca vo výške 50 € a ďalších 100 € na mentora. Zároveň odídenec môže získať počas tohto obdobia paušálny príspevok 234,42 € na úhradu nevyhnutných nákladov spojených so zapracovaním.

Pri nastavovaní projektu Pomáhame odídencom sme sa inšpirovali projektami, ktoré už máme pre našich občanov. Zamestnávatelia môžu totiž rovnako získať finančné prostriedky na mentorované zapracovanie občanov z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie alebo mladých do 30 rokov. Stačí si podať žiadosť na úrade práce v rámci Opatrenia č. 2 národného projektu Chyť sa svojej šance,“ objasnil Karol Zimmer. V oboch prípadoch je podmienka byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne 1 mesiac, ak má uchádzač vysokoškolské vzdelanie, tak najmenej 3 mesiace. Zamestnávatelia môžu na takéhoto nového zamestnanca získať počas 4 mesiacov finančné príspevky vo výške spolu až 3 842,80 €. Príspevok sa skladá z dvoch častí. Prvá je určená na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý bol prijatý na plný pracovný úväzok na dobu neurčitú, maximálne vo výške 742,36 € mesačne, a to na 4 mesiace. Druhú časť tvorí finančný príspevok na mentorovanie pre mentora vo výške maximálne 218,34 € mesačne na 1 mentorovaného zamestnanca, ktorý je poskytovaný počas rovnakého obdobia. Po mentorovanom zapracovaní musí nasledovať 2 mesačná prax. Zamestnávateľ môže v rámci tohto Opatrenia požiadať o finančné príspevky maximálne na 4 pracovné miesta. Počet podporených pracovných miest u jedného zamestnávateľa môže byť vyšší ako 4 výlučne v prípade udelenia výnimky zamestnávateľovi Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, a to na základe schválenej písomnej žiadosti o udelenie výnimky Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podporované je aj vzdelávanie

Projekt Pomáhame odídencom myslí aj na vzdelávanie. Mnohí odídenci totiž pri snahe uplatniť sa na našom trhu práce narážajú na jazykovú bariéru. Opatrenie číslo jeden tohto projektu ráta aj s takýmito vzdelávacími aktivitami. Okrem nich sú podporované aj jazykové a počítačové vzdelávacie kurzy, ako aj tie zamerané na konkrétne profesie, s výnimkou vzdelávacích kurzov zameraných na získanie vodičského oprávnenia typu B. Konkrétny kurz rovnako ako poskytovateľa kurzu si vyberá sám odídenec. Žiadosť o príspevok podáva odídenec z Ukrajiny na ktoromkoľvek úrade, práce, sociálnych vecí a rodiny. Finančný príspevok na výdavky spojené s absolvovaním kurzu a preplatenie plnej ceny kurzu zabezpečí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny po úspešnom absolvovaní kurzu.

Aj občania SR môžu v súčasnosti stále získať finančné príspevky na vzdelávanie v rámci rekvalifikačných kurzov (REPAS+) a kompetenčných kurzov (KOMPAS+). Stačí, ak sú evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzači o zamestnanie a podajú si požiadavku na rekvalifikačný alebo kompetenčný kurz.

Viac informácií o projektoch nájdete:

  • Projekt Pomáhame odídencom – Opatrenie 1 (Vzdelávanie): tu
  • Projekt pomáhame odídencom – Opatrenie č. 2 – 4: tu
  • REPAS+: tu a tu
  • KOMPAS+: tu a tu
  • NP Chyť sa svojej šance: tu

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.