Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Rada EÚ: Rovnaké pravidlá pre ľudí so zdravotným postihnutím v celej EÚ

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Inkluzívne a jednotné podmienky pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci celej Európskej únie. To je cieľom novej Smernice o Európskom preukaze a parkovacom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorú navrhuje Európska komisia. Slovensko podporuje jej prijatie a zároveň potrebu zabezpečenia jednotných pravidiel v rámci EÚ, ktoré prispejú k efektívnemu a inkluzívnemu zapojeniu týchto osôb do spoločnosti.

Postoj Slovenska na zasadnutí ministrov Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľov (EPSCO) v Bruseli prezentoval štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

lovenská republika podporovala návrh smernice od začiatku rokovaní ako pozitívnu iniciatívu. Nové opatrenia v podobe štandardizovaných európskych preukazov prinesú rovnosť v prístupe a zlepšia voľný pohyb pre znevýhodnených ľudí (ŤZP) v EÚ.

Nová smernica zavádza štandardizovaný európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím , ktorý im zabezpečí jednotný prístup k poskytovaným službám a ďalším výhodám aj v iných štátoch EÚ. Rovnako Európska parkovacia karta nahradí existujúci formát a zjednoduší jej používanie naprieč členskými štátmi. Obe karty by mali mať fyzickú podobu so zabezpečovacími prvkami alebo budú dostupné aj v elektronickom formáte a vzájomne uznávané vo všetkých členských štátoch EÚ. Nevyhnutnosťou bude prispôsobenie národných systémov jednotlivých štátov na túto zmenu.

„ Slovensko jednoznačne podporuje nové jednotné pravidlá pre znevýhodnené osoby. Je našou povinnosťou, aby sme umožnili ťažko zdravotne postihnutým občanom aktívne sa zapájať do života spoločnosti, aby sme zohľadnili ich potreby a aby pre všetkých platili rovnaké príležitosti. Aj týmto krokom im zjednodušíme každodenný život, pretože budú môcť ľahšie cestovať a využívať verejné služby v celej EÚ,“ uviedol štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

V rámci zasadnutia rady EÚ v Bruseli sa Slovensko aktívne zapojilo aj do diskusie o zelenom kolektívnom vyjednávaní v rámci Európskeho semestra 2024. Štátny tajomník ministerstva práce B. Ondruš zdôraznil, že zelené kolektívne vyjednávanie musí zohľadňovať potreby pracovníkov a zamestnávateľov na všetkých úrovniach, a zároveň minimalizovať riziká straty zamestnania. Vyzdvihol pritom nezastupiteľnú úlohu sociálnych partnerov, pričom aj vláda SR sa vo svojom Programovom vyhlásení vlády (PVV) zaviazala k obnove sociálneho dialógu na všetkých úrovniach vrátane spolupráce či zapájania sa do legislatívy a reforiem pri dosahovaní výsledkov.

Štátny tajomník MPSVR SR zároveň vystúpil v spoločnej diskusii o sociálnych investíciách. Uviedol, že SR vníma financie vynaložené na sociálne politiky ako investíciu v pravom slova zmysle - s mnohonásobnými spoločenskými a ekonomickými prínosmi. Za jasný príklad prepojenia sociálnych investícií a ekonomického rozvoja označil segment štátom podporovaného sociálneho podnikania, pričom v tejto oblasti je naďalej potrebná výmena skúseností z praxe v rámci jednotlivých členských štátov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.