Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Rada ministrov pre zamestnanosť a sociálne veci aj o opatreniach na podporu utečencov v Európe

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Rada ministrov pre zamestnanosť a sociálne veci (EPSCO) reagovala na aktuálnu situáciu a zvolala 14. marca zasadnutie v Bruseli. Jednou z hlavných tém boli opatrenia na podporu utečencov v Európe v dôsledku vojenského konfliktu na Ukrajine. Predstavitelia Rady ministrov rozoberali tiež tému sociálnej politiky, a to rovnosť mužov a žien v pracovnom prostredí, podporu účasti seniorov na trhu práce, ale aj národné ciele v oblasti zamestnanosti, zručností a znižovania chudoby. Slovensko na medzinárodnom stretnutí zastupoval štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Boris Ažaltovič.

Opatreniam na podporu Ukrajiny sa Rada ministrov venovala v osobitnej časti. Už 11. marca sa ministri práce a sociálnych vecí v spoločnom vyhlásení prihlásili k solidarite s občanmi UA a pomoci v oblasti ubytovania, prístupu na trh práce, sociálnemu zabezpečeniu a zdravotnej starostlivosti.

Európska komisia zverejnila návrh Kohéznych opatrení na podporu utečencov v Európe (opatrenia CARE), ktorého cieľom je poskytnúť zjednodušenie čerpania finančných prostriedkov pre členské štáty, ktoré prijímajú osoby utekajúce pred vojnou na Ukrajine. Zámerom je zrýchliť a zjednodušiť postupy, na základe ktorých môžu členské štáty pomôcť ľuďom z Ukrajiny. Opatrenia CARE umožňujú štátom čerpanie fondov, a tým poskytujú finančný základ pre budovanie záchytných centier či azylových domov pre utečencov. Rovnako pomôžu v oblastiach, ako sú mobilné nemocnice, hygiena či dodávky vody. Tieto finančné prostriedky podporia zamestnanosť vzdelávanie a sociálne začlenenie. Patria sem špecializované školenia, jazykové kurzy, poradenstvo, koučing, psychologická pomoc, právna podpora a prístup k službám, ako je starostlivosť o deti, zdravotná starostlivosť a sociálne služby.

Predstavitelia Rady pre zamestnanosť a sociálne veci dosiahli dohodu pri návrhu právneho predpisu EÚ zameraného na zlepšenie rodovej vyváženosti medzi riadiacimi pracovníkmi kótovaných spoločností. Cieľom tejto smernice je stanoviť finálny podiel príslušníkov menej zastúpeného pohlavia v spoločnosti. Členské štáty budú musieť takisto zabezpečiť, aby spoločnosti pri výbere spomedzi kandidátov s rovnakou kvalifikáciou z hľadiska vhodnosti, spôsobilosti a profesionálnych výsledkov uprednostnili kandidáta menej zastúpeného pohlavia.

Diskusia sa dotkla aj návrhov ako motivovať starších ľudí, aby zostali v zamestnaní. Cieľom EÚ, ktorý vychádza zo záverov Sociálneho samitu v Porte, je snaha zamestnať 78 % dospelých osôb do roku 2030. Výsledkom rokovaní je potreba prispôsobiť pracovné prostredie a pracovné podmienky seniorom, aby sa zabránilo ich predčasnému ukončovaniu profesionálnej činnosti.

„ Uvedomujeme si, že zamestnávanie starších ľudí je spojené s mnohými výzvami. Seniori čelia predsudkom, ktoré súvisia s ich efektivitou a digitálnymi zručnosťami. Preto je veľmi potrebné seniorom ponúknuť dlhodobé a udržateľné riešenia, ktoré im umožnia aktívne pracovať, a ktoré uľahčia plynulejší prechod z práce do dôchodku. Stále platí, že zamestnanie staršej populácie zostáva najlepšou ochranou proti sociálnemu vylúčeniu,“ doplnil štátny tajomník Boris Ažaltovič.

Na záver stretnutia portugalská ministerka práce, solidarity a sociálneho zabezpečenia Ana Mendes Godinhov rámci bilaterálneho stretnutia k situácii na Ukrajine vyjadrila podporu Slovenskej republike ohľadom práce s vojnovými učencami a zároveň navrhla možnosť prekonzultovať prípadne možnosti spolupráce.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.