Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Rezort práce predlžuje financovanie aktivačných prác z najnovšieho projektu

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa rozhodlo predĺžiť podporu výkonu aktivačných prác do marca 2024. Poberatelia hmotnej núdze, ktorí vykonajú aktivačné práce, tak za mesiac marec 2024 ešte dostanú v apríli vyplatený aktivačný príspevok.

Pôvodne mali byť posledné výplaty v rámci projektu Podpora udržania pracovných návykov zrealizované v novembri 2023, a to za mesiac október.

„Citlivo vnímame podnety od obcí a starostov a reflektujeme na ich potreby, preto sme sa rozhodli predĺžiť financovanie projektu a navýšiť jeho rozpočet o 2,4 milióna eur. No najvýznamnejšou zmenou je to, že uchádzači o zamestnanie, ktorí poberajú hmotnú núdzu, môžu byť do projektu opätovne zaradení, a teda namiesto 6 mesiacov si môžu aktivačný príspevok odpracovávať až rok. Táto kontinuita im zároveň pomôže, aby získali pracovné návyky aj nové zručnosti a dokázali sa uplatniť aj ďalej na pracovnom trhu,“ uviedla ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková, ktorá informovala o predĺžení projektu o ďalších 6 mesiacov.

Do praxe sa premietne v októbri 2023, kedy prvým zapojeným poberateľom hmotnej núdze uplynie pôvodná 6 mesačná lehota. Následne si organizátor prác, teda obec, mesto či samosprávny kraj môže znovu podať žiadosť o zapojenie sa do projektu a plynule tak predĺžiť výkon aktivačných prác do marca 2024. Rozpočet národného projektu pôvodných 2 miliónov eur navýšený o ďalších 2,4 milióna eur.

Do projektu sa môže zapojiť až 12 000 nezamestnaných
V rámci projektu Podpora udržania pracovných návykov vykonáva nezamestnaný poberajúci dávku v hmotnej núdzi aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec, alebo pre samosprávny kraj v rozsahu minimálne 16 hodín a najviac 20 hodín týždenne. K dávke v hmotnej núdzi mu bude vyplatený aktivačný príspevok.

Organizátori práce, ktorými sú obce, mestá a nimi zriadené organizácie, majú nárok na príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivácie a na poskytovanie príspevku na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca - koordinátora. Na jedného uchádzača o zamestnanie ide o sumu v maximálnej výške 34,11 eura.

„Prax nám ukazuje, že o projekt je záujem. Už teraz sme na úrovni takmer 11 500 zapojených uchádzačov o zamestnanie. Najviac aktivovaných občanov evidujeme v Prešovskom samosprávnom kraji, a to viac ako 4 100, za ním nasledujú Banskobystrický a Košický samosprávny kraj. Navýšením rozpočtu projektu a jeho predĺžením odhadujeme zapojenie celkovo 12 000 uchádzačov o zamestnanie. Spolu s dobiehajúcimi národnými projektmi už teraz evidujeme viac ako 17 000 dohodnutých pracovných miest,“ priblížil aktuálne čísla generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Projekt Podpora udržania pracovných návykov pripraví uchádzačov o zamestnanie, ktorí poberajú pomoc v hmotnej núdzi, na lepšiu adaptáciu na trhu práce. Následne, keď sa zamestnajú, tak im štát ponúka ďalšie možnosti pomoci vo forme aktívnych opatrení na trhu práce. Ide napríklad o príspevok na dochádzku za prácou a príspevok na podporu mobility za prácou. Zároveň sa v rámci nového programového obdobia pripravuje projekt, ktorý ráta s poskytovaním finančného príspevku znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, v prípade ak sa zamestnajú.

Aktivačné práce sa zmenili od apríla
Od apríla 2023 začala platiť novela zákona číslo 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Kľúčovou zmenou bolo vypustenie paragrafu 12 odsek 3, písmeno b, body 5 a 6 z predmetného zákona, čo v praxi znamenalo ukončenie jedného zo spôsobov, akým štát vyplácal aktivačný príspevok nezamestnaným za vykonávanie aktivačných prác. Na základe tohto ustanovenia sa poskytoval príspevok ľuďom bez práce, ktorí poberali dávku v hmotnej núdzi a ktorí vykonávali menšie obecné služby, alebo dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne.

Aktivačné prace boli zavedené ešte v roku 2004. Majú pomáhať nezamestnaným, aby si zachovali pracovné návyky, zvýšili svoju šancu uplatniť sa na trhu práce, alebo sa mohli jednoduchšie zaradiť do projektov úradov práce na zlepšenie zamestnateľnosti. Takéto práce majú spravidla podobu jednoduchých prác, ktoré vykonáva nezamestnaný pre obce, za čo mu je vyplácaný aktivačný príspevok. Okrem spomínaného zákona o pomoci v hmotnej núdzi upravuje vyplácanie príspevkov aj zákon o službách zamestnanosti.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.