Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Rezort práce predstavuje ďalší balík projektov na podporu zamestnanosti

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

Súbor troch nových projektov je zameraný na vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných, motivovanie ľudí k zotrvaniu na novom pracovnom mieste a uľahčenie si nájdenia práce odchovancom centier pre deti a rodiny.

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny ich plánuje spustiť v priebehu apríla. Trojicu nových projektov tvorí projekt Právo na prvé zamestnanie, projekt Motivuj sa k zamestnaniu a projekt Vzdelávanie mladých dospelých. Všetky tri sú financované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt Právo na prvé zamestnanie

Cieľom projektu Právo na prvé zamestnanie je podporiť tvorbu pracovných miest pre nezamestnaných a je určený pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny aspoň dva mesiace. 

V rámci projektu sa bude poskytovať finančný príspevok participujúcim zamestnávateľom, ktorí na vytvorené pracovné miesta príjmu uchádzačov o zamestnanie. Jednou z podmienok je uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 12 mesiacov, poprípade na dobu neurčitú. Rozsah uzavretého pracovného pomeru musí byť najmenej polovica ustanoveného týždenného pracovného času.

Mesačný príspevok zamestnávateľovi slúži na úhradu časti, maximálne 90 percent, celkovej ceny práce zamestnanca. Jeho výška je najviac 1 318,53 Eur, teda 70 percent celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí  štvrťrok minulého roka.

Finančný príspevok sa poskytuje najviac na dobu 6 mesiacov jednorazovo, do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dohody o poskytnutí finančného príspevku. A ďalších 6 mesiacov, bez príspevku, musí zamestnávateľ pracovné miesto udržať.

Projekt Motivuj sa k zamestnaniu

Projekt Motivuj sa k zamestnaniu má za cieľ povzbudiť nových zamestnancov k zotrvaniu v novej práci. Je určený pre zamestnancov, ktorí boli bezprostredne pred zaradením do projektu vedení ako nezamestnaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 2 mesiace a boli vyradení z evidencie z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.

Finančný príspevok budú zamestnaným poskytovať úrady práce, sociálnych vecí a rodiny počas trvania pracovného pomeru, a to najviac 6 mesiacov.

Výška príspevku:

  • 150,00 Eur mesačne počas prvých 3 mesiacov,
  • 75,00 Eur mesačne ďalších 3 mesiacov.

Projekt Vzdelávanie mladých dospelých

Prispieť k osamostatneniu mladých dospelých z centier pre deti a rodiny a zvýšiť ich šance uplatniť sa na trhu práce, je hlavným cieľom projektu Vzdelávanie mladých dospelých. Štát prispeje v rámci projektu na kurzy zamerané na získanie vodičského oprávnenia skupiny B a vyšších skupín a kvalifikačnej karty vodiča.

O zapojenie do projektu budú môcť žiadať osoby evidované na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzači o zamestnanie, alebo záujemcovia o zamestnanie. Okrem toho je potrebné, aby patrili aspoň do jednej z týchto skupín:

  •  mladí dospelí, ktorým po dosiahnutí plnoletosti pokračuje poskytovanie starostlivosti v centre pre deti a rodiny,
  • plnoleté osoby sústavne sa pripravujúce na povolanie, ktorým bol predĺžený pobyt v centre pre deti a rodiny najviac o 24 mesiacov,
  • maloleté deti pripravujúce sa na osamostatnenie, pre ktoré centrum pre deti a rodiny vykonáva opatrenia pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti.

Príspevok bude poskytovaný v plnej výške nákladov súvisiacich so vzdelávaním. Okrem toho budú môcť záujemcovia získať aj paušálny príspevok. Bude určený na pokrytie časti výdavkov súvisiacich s účasťou mladého dospelého na vzdelávaní, a to vo výške 0,95 Eur na jednu vyučovaciu hodinu, najviac v sume 190 Eur. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú uhrádzať príspevok po skončení kurzu priamo poskytovateľovi, ktorý zrealizuje vzdelávací kurz. Paušálny príspevok bude vyplácaný priamo mladému dospelému.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.