Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

RODIČOVSKÝ DÔCHODOK – najčastejšie otázky a odpovede

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripravila na základe doterajších podnetov od klientov prehľad najčastejších otázok a odpovedí k aktuálnej téme – rodičovský dôchodok (známy tiež ako rodičovský bonus).

Odkedy vzniká nárok na rodičovský dôchodok? Kedy sa dôchodca-rodič dozvie, že má na tento dôchodok nárok?

Nárok na rodičovský dôchodok vzniká najskôr od 1. januára 2023. V prvom roku, teda v roku 2023, rozhodne Sociálna poisťovňa o nároku na rodičovský dôchodok najneskôr do konca septembra 2023. Sociálna poisťovňa rozhodne iba v prípade, ak poberateľovi nárok na rodičovský dôchodok vznikne a zašle mu o tom písomné rozhodnutie.

Komu je určený rodičovský dôchodok v roku 2023, kto môže naň získať nárok?

Nárok na rodičovský dôchodok majú poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku v prípade, ak dieťa takéhoto poberateľa odvádzalo v roku 2021 poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni.

Musím o rodičovský dôchodok pre svojich rodičov osobitne požiadať?

Nie. Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca prizná Sociálna poisťovňa automaticky. Výnimkou je situácia, ak si dieťa neželá, aby bol priznaný rodičovský dôchodok jednému alebo obom biologickým rodičom/osvojiteľom. V týchto prípadoch o tom zašle do 28. februára 2023 Sociálnej poisťovni vyplnený formulár Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok

Kde nájdem tlačivo Vyhlásenia a akým spôsobom mám tento formulár do Sociálnej poisťovne doručiť? Aké doklady k tomu potrebujem?

Tlačivo je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne (na stiahnutie TU) alebo v pobočkách Sociálnej poisťovne vo všetkých regiónoch Slovenska. Oprávnená osoba (dieťa) následne po vyplnení môže tlačivo formulára doručiť Sociálnej poisťovni jedným z troch nasledujúcich spôsobov:

1. osobne v pobočke Sociálnej poisťovne – zamestnanec Sociálnej poisťovne overí totožnosť a údaje oprávnenej osoby (klienta) – klient vyhlásenie vyplní na webe Sociálnej poisťovne, vytlačí ho a s prípadnými prílohami (právoplatný rozsudok súdu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*) následne odovzdá v pobočke Sociálnej poisťovne, kde tlačivo pred zamestnancom pobočky podpíše;

2. prostredníctvom pošty – podpis oprávnenej osoby (klienta) na vyhlásení overuje notár, resp. matrika – klient formulár vyplní na webe Sociálnej poisťovne, vytlačí ho, podpíše a s prípadnými prílohami (právoplatný rozsudok súdu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*) pošle poštou na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava 1;

 3. všeobecné podanie cez portál slovensko.sk (autentifikácia cez eID) – klient vyhlásenie vyplní priamo v počítači, následne si ho uloží a spolu s prílohami odošle Sociálnej poisťovni cez portál slovensko.sk (prílohy k podaniu klient prikladá len v prípade, ak chce poukázať rodičovský dôchodok osobe, ktorej bol zverený do starostlivosti – v tom prípade ide o kópiu rozhodnutia súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*).

*osoby, ktorej bolo dieťa zverené na základe rozhodnutia príslušného orgánu - čiže do náhradnej osobnej starostlivosti

Ako mám Sociálnej poisťovni oznámiť, že si neželám zasielať rodičovský dôchodok len jednému z mojich rodičov? Je to možné?

Áno, je to možné a urobíte tak prostredníctvom Vyhlásenia/formulára, v ktorom vyplníte údaje len o jednom rodičovi, ktorému si rodičovský dôchodok neželáte zasielať. Nezabudnite ani na overenie svojho podpisu na Vyhlásení (na matrike alebo u notára) v prípade, ak ho posielate poštou. Tlačivo je potrebné do Sociálnej poisťovne doručiť do 28. februára 2023.

Čo mám urobiť, ak chcem, aby rodičovský dôchodok nedostávali moji biologickí rodičia, ale rodičia, ktorí si ma vzali do náhradnej starostlivosti?

Rovnako je potrebné vyplniť Vyhlásenie/formulár o tom, aby biologickým rodičom nevznikol nárok na rodičovský dôchodok a zároveň vo vyhlásení uviesť osobu/y, ktorej/ktorým ste boli zverený do náhradnej starostlivosti a priložiť k nemu príslušné rozhodnutie súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov. Formulár treba do Sociálnej poisťovne doručiť do 28. februára 2023. Nezabudnite ani na overenie svojho podpisu na Vyhlásení (na matrike alebo u notára) v prípade, ak ho posielate poštou.

Budem musieť platiť na odvodoch do Sociálnej poisťovne viac, aby mohli moji rodičia dostávať rodičovský dôchodok? Nezníži sa mi v budúcnosti kvôli tomu dôchodok?

Nie, odvody na dôchodkové poistenie zostávajú rovnaké. Priznanie rodičovského dôchodku rodičovi/rodičom/“náhradným rodičom“ neznamenajú ani zvýšenie poistného a ani zníženie dôchodkových dávok v budúcnosti. Rodičovský dôchodok vyplatený vašim rodičom nezníži Váš budúci dôchodok.

Ako dlho bude nárok na rodičovský dôchodok trvať? Budú rodičia stále dostávať rovnakú sumu rodičovského dôchodku?

Ak nárok na rodičovský dôchodok vznikol v roku 2023, Sociálna poisťovňa bude každý ďalší kalendárny rok posudzovať, či sú naďalej splnené podmienky nároku na rodičovský dôchodok a určovať jeho sumu z vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov.

Od čoho závisí výška rodičovského dôchodku? Musel som odvádzať poistné celý rok 2021, aby rodičia tento dôchodok dostávali?

Zjednodušene, do úvahy sa berú vymeriavacie základy (hrubé príjmy) dieťaťa spred dvoch rokov. Suma rodičovského dôchodku sa určuje ako 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých boli uhradené odvody na dôchodkové poistenie. Čiže započítavajú sa všetky príjmy v danom roku – nie je nevyhnutné, aby dieťa bolo zamestnané celých 12 mesiacov.

Je výška rodičovského dôchodku nejako ohraničená? Koľko maximálne môže rodič od dieťaťa dostávať?

Áno, je ohraničená – v roku 2023 bude maximálna výška rodičovského dôchodku predstavovať sumu 21,80 eura mesačne.
Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, maximálna suma úhrnu rodičovského dôchodku je 3 % z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto určená suma zároveň nemôže byť vyššia než 43,60 eura mesačne, čo predstavuje 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku 2021.

Môžem rozdeliť rodičovský dôchodok medzi viaceré osoby – rodičia, starí rodičia a ako bude rodičovský dôchodok rozdelený, ak chcem prispievať aj rodičom a aj starým rodičom, ktorým som bol neskôr zverený rozhodnutím súdu?

Áno, je to možné. Nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vzniká rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa a fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, maximálna výška rodičovského dôchodku je 3 % z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto určená suma zároveň nemôže byť vyššia než 43,60 eura mesačne, čo predstavuje 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku 2021.

Môžem si zmeniť percento odvodov svojvoľne alebo dať celé 3 % len matke, ktorá sa o nás starala a otec sa o našu výchovu nezaujímal?

Nie. Výška rodičovského dôchodku je maximálne 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov – v roku 2023 bude táto hodnota 21,80 eura mesačne pre jedného rodiča.

Môžem sa kedykoľvek v priebehu roka rozhodnúť, že nechcem, aby z mojich odvodov bol vyplácaný rodičovský dôchodok?

Podať vyhlásenie na účely nároku na rodičovský dôchodok je možné len raz ročne. Teraz prvýkrát do 28. februára 2023 a nasledujúce kalendárne roky vždy do konca augusta. Toto vyhlásenie bude platné po dobu 5 rokov.

Ak napríklad do konca augusta roku 2024 Sociálnej poisťovni oznámite, že si neželáte zasielať rodičovský dôchodok jednému alebo obom rodičom, nárok na rodičovský dôchodok zanikne od 1. januára 2028.

Čo sa stane v prípade, ak dieťa napríklad tento rok (2022) nezarába, teda neplatí odvody na dôchodkové poistenie, ale v roku 2021 pracovalo a odvody odvádzalo?

Ak v roku 2023 vznikne rodičovi nárok na rodičovský dôchodok, pretože jeho dieťa splnilo v roku 2021 podmienky na jeho výplatu, ale v roku 2022 bolo dieťa bez príjmu, nárok rodičovi v roku 2024 nezanikne, ale pozastaví sa jeho výplata. V prípade, že v roku 2023 bude dieťa opätovne zamestnané s odvodmi na dôchodkové poistenie, výplata rodičovského dôchodku bude pokračovať od januára 2025. 

Akým spôsobom sa bude vyplácať rodičovský dôchodok? Dostane ho dôchodca spolu s dôchodkom?

Áno. Rodičia dostanú rodičovský dôchodok rovnakým spôsobom, ako dostávajú svoj dôchodok – teda buď v hotovosti prostredníctvom pošty alebo na bankový účet, resp. do zariadenia sociálnych služieb.

Ak dieťa do 28. februára 2023 nevyhlási, že nárok na rodičovský dôchodok nemá rodičovi vzniknúť, čiže nedoručí žiadne vyhlásenie, Sociálna poisťovňa rozhodne o vzniku nároku na tento dôchodok automaticky najneskôr do 30. septembra 2023 a sumu rodičovského dôchodku za rok 2023 vyplatí jednorazovo. V ďalších rokoch budú dôchodcovia dostávať rodičovský dôchodok v rovnakých mesačných výplatných termínoch, ako dostávajú svoj dôchodok.

Čo mám urobiť, ak neviem rodné číslo rodičov? Rodné čísla rodičov nemám uvedené v rodnom liste a sú povinným údajom vo vyhlásení.

Jednoznačná identifikácia osoby, ktorej nemá vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok, je na účely posúdenia nároku nevyhnutná. Ak oprávnená osoba, ktorá vypĺňa Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok, nemá v rodnom liste uvedené rodné čísla rodičov, tieto rodné čísla získa na ktoromkoľvek matričnom úrade. Matričný úrad je v súlade so zákonom oprávnený, za prítomnosti matrikára, umožniť dieťaťu nazretie do matriky s možnosťou výpisu rodného čísla rodiča.
Tí, ktorí problém s identifikáciou rodných čísel rodičov majú, sa môžu na naše pobočky obrátiť od decembra 2022, naši kolegovia im budú v tomto smere nápomocní.
Formulár/Vyhlásenie postačuje Sociálnej poisťovni doručiť do konca februára 2023.

Ako zistím, že rodič je poberateľom dôchodku a teda má nárok na rodičovský dôchodok, keď spolu nežijeme? Poskytne mi niekto tento údaj?

Nie, tento údaj na základe zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) nie je možné poskytnúť. To, či rodičovi má alebo nemá vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok, ovplyvníte tak, že svoj nesúhlas s vyplácaním oznámite Sociálnej poisťovni. Urobíte tak prostredníctvom formulára Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok.

Ak bol rodičovi zamietnutý starobný dôchodok, lebo neodpracoval potrebný počet rokov, bude mať nárok aspoň na rodičovský dôchodok?

Nie, nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vzniká poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Ak som na materskej dovolenke a som poistenec štátu, nielen do 3 rokov veku dieťaťa, ale aj do 6 či 18 rokov dieťaťa pre jeho zlý zdravotný stav, z akých vymeriavacích základov budú dostávať rodičovský dôchodok moji rodičia?

Fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, aj fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, je povinne dôchodkovo poistená osoba a vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie týmto fyzickým osobám za  rok 2021 je 665,20 eura mesačne. Suma rodičovského dôchodku je určená ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu. Suma rodičovského dôchodku sa bude určovať každý rok.

Ak je dieťa v súčasnosti už pracujúci dôchodca, vzniká nárok na rodičovský dôchodok jeho žijúcemu rodičovi?

Nárok na rodičovský dôchodok vznikne poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku v prípade, že dieťa takéhoto poberateľa odvádzalo poistné na dôchodkové poistenie v roku 2021. Teda v prípade, ak je dieťa pracujúcim dôchodcom, za ktorého zamestnávateľ v roku 2021 odvádzal poistné na dôchodkové poistenie, jeho rodičom vznikne v roku 2023 nárok na nárok na rodičovský dôchodok.

Bude sa každý rok valorizovať aj rodičovský dôchodok?

Nie. Rodičovský dôchodok sa valorizovať nebude. Suma rodičovského dôchodku sa určuje ako 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých boli uhradené odvody na dôchodkové poistenie, čiže suma rodičovského dôchodku môže byť každý rok iná.

Ak pracujem len na dohodu, tiež sa to zaráta do vymeriavacieho základu pre rodičovský dôchodok? Koľko to bude, ak budem zarábať len napr. 200 eur a uplatním si u zamestnávateľa odvodovú výnimku a nebudem platiť poistné? A čo v prípade, ak budem mať príjem na takúto dohodu nad 200 eur celý rok  – budú mať moji rodičia nárok na rodičovský dôchodok?

Ak pracujete na dohodu s odvodovou úľavou do 200 eur mesačne, nie ste dôchodkovo poistený, teda nezískate vymeriavací základ, od ktorého má byť odvodený nárok na rodičovský dôchodok. Nárok na rodičovský dôchodok nevznikne.

Ak pracujete na dohodu s odvodovou úľavou a máte príjem nad 200 eur mesačne, vznikne vám dôchodkové poistenie a získate vymeriavací základ, od ktorého bude odvodený nárok na rodičovský dôchodok. Vymeriavacie základy pre nárok a výšku rodičovského dôchodku sa budú určovať každý rok.

Ak budem celý rok nezamestnaný, tak rodičovský príspevok pre mojich rodičov zanikne na rok?

Ak ste boli evidovaný nezamestnaný počas celého roku 2021, nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu v roku 2023 nevznikne. Na rok 2024 sa znova posúdi nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu podľa vašej situácie roku 2022.

Ak ste boli v roku 2021 zamestnaný, nárok na rodičovský dôchodok v roku 2023 vznikne. V prípade, že sa vaša situácia v roku 2022 zmenila a boli ste po celý rok nezamestnaný, nárok v roku 2024 nezanikne, len sa na rok pozastaví vyplácanie rodičovského dôchodku. V prípade, že sa vaša situácia v roku 2023 zmení a opätovne sa zamestnáte, od januára 2025 sa znova začne vyplácať rodičovský dôchodok.

Budú v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku uvedené mená detí, ktoré prispeli, akou čiastkou jednotlivé deti prispeli rodičom a koľko deti zarábajú?

V rozhodnutí budú uvedené mená a priezviská detí, vymeriavacie základy a suma rodičovského dôchodku za každé dieťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok.

Ak príde do 28. februára 2023 viac vyhlásení od jedného dieťaťa s rozdielnymi údajmi, ktoré vyhlásenie budeme akceptovať?

Ak do 28. februára 2023 príde od jedného dieťaťa viacero vyhlásení, akceptovať sa bude vyhlásenie, ktoré bolo podané ako posledné.

Kedy bude vydané a zaslané dôchodcovi rozhodnutie o rodičovskom dôchodku na rok 2024?

Rozhodnutie o rodičovskom dôchodku na rok 2024 bude vydané a zaslané poberateľovi dôchodku iba vtedy, ak bude spĺňať podmienky nároku na rodičovský dôchodok. Napríklad, ak poberateľovi dôchodku vznikol nárok na rodičovský dôchodok v roku 2023 a podmienky naďalej spĺňa, rozhodnutie bude vydané a zaslané začiatkom roka 2024.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.