Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Rokovala Hospodárska a sociálna rada SR

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V poradí 16. rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR SR) sa pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu prenieslo do online priestoru. Sociálni partneri diskutovali o návrhoch zákonov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR a materiáloch Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Hospodárska a sociálna rada SR prerokovala 3 body schváleného programu a materiály v bode „Rôzne“. Hneď v úvode sa zástupcovia HSR SR venovali návrhu zákona o inšpekcii v sociálnych veciach, ktorý predstavilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení štátnej tajomníčky Soni Gaborčákovej. Väčšina z diskutujúcich sociálnych partnerov súhlasila s predloženým návrhom zákona bez pripomienok a odporučila ho na ďalšie legislatívne konanie. K materiálu predniesli svoje zásadné pripomienky, ktoré sa v priebehu medzirezortného pripomienkového konania nepodarilo odstrániť členovia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

Konštruktívna bola diskusia o návrhu zákona z dielne Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorým zákonov v znení neskorších predpisov (zákon č. 363/2011 Z.z.). Jeho cieľom je zlepšiť podmienky na vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na náš trh pre pacientov. AZZZ SR vyjadrilo k návrhu 15 pripomienok, pričom s predkladateľom návrhu, Ministerstvom zdravotníctva SR našli po diskusii kompromis vo väčšine z nich. Obe strany vyjadrili súhlas s legislatívnym procesom s pripomienkami. Ostatní členovia HSR SR odporučili návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie bez pripomienok.

Oba prerokované navrhované zákony vychádzajú z Plánu legislatívnych úloh vlády na mesiace jún až december 2021.

V treťom bode rokovania, po predchádzajúcom odsúhlasení všetkých partnerov HSR SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR informovalo o stave Návrhu partnerskej dohody SR na roky 2021- 2027. Materiál vychádza z uznesenia vlády SR č. 71 z 2. februára 2021. Prezentovaný materiál bude v najbližších dňoch predmetom medzirezortného pripomienkového konania a po jeho skončení predložený Hospodárskej a sociálnej rade SR na prerokovanie.

Predmetom diskusie v poslednom bode rokovania „Rôzne“ bol pripravovaný Plán práce HSR SR na rok 2022, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci iniciatívneho materiálu predstavilo materiál - Nepripojení - Digitálna chudoba a digitálna inklúzia na Slovensku, ktorý sociálni partneri vzhľadom na tému, ktorá v spoločnosti rezonuje, ocenili a vzali na vedomie.

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) oboznámila zúčastnených o so svojim iniciatívnym Návrhom na úpravu cestovných náhrad v súvislosti s poskytnutím peňažného plnenia pri vyslaní a balíčkom mobility, ktorý bude predmetom ďalšej diskusie s dotknutými rezortmi.

Závery z rokovania

Predložený návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sociálni partneri odporučili na ďalší legislatívny proces. Republiková únia zamestnávateľov ocenila korektný prístup a postoj ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka počas rozporových konaní, naďalej však trvá na svojich prednesených zásadných pripomienkach.

V prípade návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia Ministerstva zdravotníctva SR, sociálny partner Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR súhlasí s pokračovaním legislatívneho procesu s pripomienkami.

Sociálni partneri sa spoločne zhodli, že schválenie Plánu práce Hospodárskej a sociálnej rady na rok 2022 sa presúva na najbližšiu, t.j aprílovú schôdzu tripartity, pred ktorou sa sociálni partneri ešte stretnú za účelom jeho korekcie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.