Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Slovensku chýba strategické smerovanie, osobná zodpovednosť sa naďalej nevyvodzuje

Kategória: Aktuality Autor/i: NKÚ

V tridsiatom roku svojho pôsobenia Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR ukončil 35 kontrolných akcií v 135 subjektoch, ktorým adresoval 227 odporúčaní na zlepšenie stavu a riešenie nedostatkov. Výročná správa o kontrolnej činnosti NKÚ za rok 2023 upozorňuje na to, že výsledky kontrol sú alarmujúce. „Slovensko nemá stratégiu, ktorá by mu jasne určovala budúce smerovanie, a preto sa na svojej ceste za prosperitou a rastom čoraz viac potáca, zraňuje a stráca potrebné sily. Zaostávame za susednými krajinami aj za vyspelou Európou a tento stav sa nám nedarí zvrátiť,“ tvrdí šéf národných kontrolórov Ľubomír Andrassy s tým, že v krízových časoch zohrávajú kľúčovú rolu práve silné inštitúcie, schopné pôsobiť ako stabilizátory, ktoré tlmia vnútorné konflikty a podporujú dobrú trajektóriu udržateľného rozvoja spoločnosti, v čom chce ísť kontrolný úrad príkladom.

Národní kontrolóri v roku 2023 realizovali najviac, až pätnásť kontrol v oblasti Efektívna a transparentná verejná správa, v ktorej sa zamerali na fungovanie a prínos novovzniknutých inštitúcií, akými sú Slovensko IT či Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Ďalej na hospodárenie štátnych účelových zariadení, obstaranie a vyraďovanie špeciálnej techniky v podmienkach finančnej správy či na účinnosť a efektívnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti. V strategickej oblasti Vzdelávanie, výskum a inovácie úrad šiestimi kontrolnými akciami preveril zmluvné vzťahy pre pripájanie internetu do škôl a ako boli využité výskumné inštitúcie pri riešení hrozieb pandémie. „Z výsledkov viacerých vlaňajších kontrol vyplýva, že štátne organizácie naďalej šafária a namiesto strategického a koncepčného riadenia, radšej na riešenie problémov čoraz častejšie používajú ako model, porušovanie zákona. Osobná zodpovednosť sa totiž v štátnych inštitúciách naďalej nevyvodzuje,“ vyhlásil Ľ. Andrassy. NKÚ sa v šiestich kontrolných akciách zameral aj na oblasť udržateľných verejných financií a fiškálnej politiky, napríklad preveroval organizáciu výstavy EXPO v Dubaji alebo opatrenia štátu pri riešení energetickej krízy. Zo strategickej oblasti Zdravie vykonal tri kontrolné akcie, preveril napríklad prípravu a realizáciu investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice v Martine alebo zabezpečenie dopravnej zdravotnej služby. V rámci oblasti Environmentálna udržateľnosť kontrolóri preverovali bezpečnosť potravín v SR a zelenú infraštruktúru v mestách a obciach.

Výročná správa informuje aj o aktivitách dovnútra úradu. Rýchlo sa meniace spoločenské podmienky ovplyvnili strategické nastavenie Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý do svojho pracovného procesu zaviedol dynamické, tzv. plávajúce plánovanie. Vďaka nemu dokáže pružnejšie a v reálnom čase reagovať kontrolami na aktuálne problémy v spoločnosti, či politickú nestabilitu čeliac vojnovému konfliktu v susednej krajine. Takto boli v minulom roku do plánu kontrol zaradené kontroly zamerané na systém krízového riadenia štátu, ktorý je podľa výsledkov kontroly nefunkčný. Analytici NKÚ zase odhalili vážne bezpečnostné riziká v procese povoľovania a používania dronov. Zdravie aj majetok občanov sú podľa výsledkov kontrol vystavované riziku nedostatočnej ochrany pred povodňami, keďže Slovenský vodohospodársky podnik kvôli prístupu štátu bojuje o prežitie a nedokáže zabezpečiť svoje povinnosti. 

Predložená správa o kontrolnej činnosti národnej autority pre externú kontrolu dokumentuje aj zložitosť a problémy verejných rozpočtov na rôznych úrovniach. Mnohé sa nedarí riešiť dlhé obdobie, iné vznikli v ostatných rokoch v dôsledku pandémie, vojny, inflácie, ale aj zlých rozhodnutí s významným dopadom na schodky či zadlženosť štátu. Miera rastu HDP v minulom roku bola na úrovni 1,3 % a očakáva sa, že v tomto roku bude rásť iba mierne. Výdavky verejnej správy dosiahli historickú úroveň takmer 60 mld. eur, z toho platy učiteľov rástli o 23,2 %, platy štátnych zamestnancov o 17,7 %. Dôchodky sa valorizovali o 11,1 %, rodinný balík mal hodnotu 1,1 mld. a balík kompenzácií cien elektrickej energie zaťažil rozpočet sumou 3,5 mld. eur. Výsledkom je zložitý stav verejných financií a potreba ich konsolidácie. Tá však nemôže prebiehať rýchlo, zároveň by ale nemala znamenať len jednoduché znižovanie výdavkov bez posudzovania efektu a účinku tohto kroku. „Stav verejných financií v spojení s nevyhnutnými modernizačnými investíciami, na ktorých základe bude možné stavať nový rastový model Slovenska, vytvára zvýšený nárok na čo najefektívnejšie vynakladanie verejných zdrojov a riadenie verejných politík,“ povedal predseda NKÚ. Konsolidácia v kombinácii so štrukturálnymi zmenami, ktoré si vyžadujú značné verejné zdroje, bude pre vládu aj parlament výzvou najbližších rokov. 

Národná autorita pre externú kontrolu vníma svoje poslanie a zodpovednosť, ako jeden z článkov spoločného úsilia so snahou prispieť k správnemu vývoju krajiny, a chce ísť v krízových časoch ostatným štátnym organizáciám príkladom. Aj preto pracuje na vzdelávaní a zvyšovaní kvalifikácie kontrolórov a kontrolórok, pričom sa riadi medzinárodnými štandardmi najvyšších kontrolných autorít INTOSAI. „Pracujeme na tom, aby naši zamestnanci boli špičkovými profesionálmi s najmodernejšími znalosťami a zručnosťami. Od nového roku zavádzame do praxe nový systém kariérneho rastu a odmeňovania, ktorý bude zodpovedať zmeneným, zvýšeným nárokom na kvalitu výkonu,“ vysvetlil Ľ. Andrassy. Zároveň má úrad záujem stať sa na tri roky predsedníckou krajinou európskej kontrolórskej organizácie EUROSAI, o čom bude rozhodovať kongres v máji. 

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ za rok 2023


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.