Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa od januára 2024 zvýši viaceré úrazové dávky, ich poberatelia nemusia o nič žiadať

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2024 zvýši vyplácané úrazové renty, pozostalostné úrazové renty a maximálne sumy úrazových dávok o  3,2 %. Novopriznávané úrazové renty a pozostalostné úrazové renty sa zvýšia o 13,6 %. Poškodení nemusia o nič žiadať, valorizované dávky im Sociálna poisťovňa vyplatí v obvyklých januárových výplatných termínoch automaticky. Zvýšia sa aj maximálne výšky jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Valorizácia úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty

Poberateľom úrazovej renty alebo pozostalostnej úrazovej renty (ďalej len „úrazová renta“) Sociálna poisťovňa od 1. januára 2024 zvýši vyplácanú úrazovú rentu o 3,2 % automaticky, o valorizáciu teda nemusia osobitne žiadať. Úrazovú rentu v novej výške dostanú poberatelia v obvyklých januárových výplatných termínoch. Sociálna poisťovňa poberateľom úrazovej renty zároveň v januári 2024 zašle aj písomné rozhodnutie. Novopriznávaná úrazová renta, o ktorej bude Sociálna poisťovňa rozhodovať v budúcom roku s nárokom po 1. januári 2024, sa bude valorizovať o 13,6 %.

Ako sa určuje valorizácia úrazovej renty

Percento pravidelnej každoročnej valorizácie úrazovej renty sa odvíja od porovnania medziročného rastu spotrebiteľských cien za prvých deväť mesiacov roka 2023 a za prvý polrok roka 2023. Štatistický úrad SR zverejnil, že percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za prvých deväť mesiacov roka 2023 je 12 %. Medziročný rast spotrebiteľských cien za prvý polrok roka 2023 bol vo výške 13,6 %. Pri zvýšení úrazových rent priznaných v roku 2024 sa podľa platného zákona o sociálnom poistení použije vyššia hodnota, teda 13,6 %. Úrazové renty priznané pred rokom 2024 sa od 1. januára 2024 zvýšia o 3,2 %. Percento zvýšenia je určené podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 4b k platnému zákonu o sociálnom poistení, ktorý zohľadňuje mimoriadnu valorizáciu úrazových rent v roku 2023.

Príklad:

Úrazová renta bola priznaná od 1. augusta 2023 v sume 720,00 eur mesačne (odo dňa priznania je vypočítaná suma úrazovej renty 720,00 eur valorizovaná o 10,9 %, t. j. o 78,50 eur na 798,50 eur, a následne aj o mimoriadnu valorizáciu o 10,1 % , t. j. o 80,70 eur na 879,20 eur). Po mimoriadnej valorizácii v roku 2023 sa preto vyplácaná suma úrazovej renty 879,20 eur od 1. januára 2024 bude valorizovať o 3,2 %, t. j. o 28,20 eur (879,20 x 3,2 % = 28,20) na 907,40 eur mesačne.

Maximálne sumy určených úrazových dávok od 1. januára 2024

Od 1. januára 2024 vzrastú o 3,2 % aj tieto úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou.

Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky bude od 1. januára 2024 predstavovať sumu 75 166,20 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa od 1. januára 2024 zvyšuje na 75 166,20 eura.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude od 1. januára 2024 vo výške 37 583,70 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom od 1. januára 2024 bude vo výške 3 759,60 eura. Na hodnotu 3 759,60 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.