Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa predstavila nový Elektronický účet poistenca

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii služieb a komunikácie poistenca s inštitúciou. Cieľom je priblížiť sa klientovi, rozšíriť mu prístup k informáciám a uľahčiť mu riešenie jeho životných situácií. Aktuálnym výsledkom je nový Elektronický účet poistenca.

Elektronický účet poistenca vychádza z pôvodnej aplikácie Individuálny účet poistenca, ktorý prešiel výraznou modernizáciou. Nový Elektronický účet poistenca je dizajnovo prehľadnejší, užívateľsky prívetivejší, klient sa v ňom dokáže veľmi rýchlo, intuitívne orientovať a overiť si informácie z oblasti svojho sociálneho poistenia. Predstavuje tak prvý krok, v ktorom užívateľ získa údaje o svojom sociálnom poistení a ktorý bude postupne rozvíjaný na prostredie pre vzájomnú komunikáciu klienta so Sociálnou poisťovňou.

Medzi hlavné dôvody a tiež motiváciu, prečo by si mal klient aktivovať prístup do Elektronického účtu poistenca, patrí najmä zrýchlenie a zjednodušenie komunikácie so Sociálnou poisťovňou, napríklad:

 • úspora času - nižší počet osobných návštev pobočiek za účelom získania podkladov o sociálnom poistení
 • okamžitý prístup k informáciám a možnosť ich tlače, ktoré by predtým získal prostredníctvom korešpondencie so Sociálnou poisťovňou
 • online prehľad o sociálnom poistení a možnosť tlače požadovaných prehľadov
 • možnosť spätnej väzby prostredníctvom kontaktných formulárov, napr. v prípade reklamácií

Týmito benefitmi poistenec získa napríklad:

 • prehľad dôb poistenia, možnosť preveriť si jednotlivé obdobia poistenia (nemocenské, dôchodkové, v nezamestnanosti) a ich evidenciu v systémoch Sociálnej poisťovne
 • informácie pre nárok na dávky a tiež podklady pre výpočet výšky dávky sociálneho poistenia (napr. nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný/ predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok)
 • kontrolu a spätnú kontrolu údajov, napr. zamestnanec si vie overiť, či zaňho zamestnávateľ odvádza odvody na sociálne poistenie
 • kontrolu evidencie životných období, počas ktorých poistenec neplatí poistné na sociálne poistenie, napr. materské, OČR

Na rozdiel od pôvodného účtu, ktorý v základnej forme zobrazoval zmeny stavu individuálneho účtu a poistencov štátu (údaje o obdobiach poistenia, vymeriavacích základoch a osobných mzdových bodoch), v novom prostredí poistenec nájde pridané funkcionality:

 • účasť v II. pilieri – informáciu o uzatvorenej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a o jej zapísaní v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení
 • prehľad poistení (aktualizované online)
 • prehľad období, kedy sa poistné neplatí a kedy je poistenie prerušené spolu s dôvodom prerušenia (aktualizované online) - poistenec získa prehľad období, počas ktorých nebol povinný platiť poistné na sociálne poistenie alebo mal sociálne poistenie prerušené. V prehľadovej tabuľke je uvedený aj dôvod, ktorý zakladá vylúčenie povinnosti platiť poistné (napr. materské, OČR, dočasná PN, predĺžené podporné obdobie na čerpanie nemocenského)

S aktivovaným prístupom do Elektronického účtu poistenca si môže klient údaje môže kontrolovať priebežne už počas aktívneho života a podľa toho, o akú dávku má záujem. Kontrola údajov je tak základným predpokladom, že v prípade, ak ich evidencia Sociálnou poisťovňou je korektná, uplatňovanie nároku na dávku sociálneho poistenia bude rýchlejšie a komfortnejšie.

Prečo je pre poistenca dôležité mať prehľad o svojom sociálnom poistení: počet dní poistenia a vymeriavacie základy, z ktorých bolo platené poistné, priamo ovplyvňuje to, či klient získa nárok a zároveň v akej výške sa mu vyráta suma dávok - napr. nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pod. Sociálna poisťovňa tieto dáta poskytuje v záujme zvýšenia informovanosti poistencov o údajoch rozhodujúcich pre nárok na dávku sociálneho poistenia a pre určenie jej sumy.

„Pre poistenca Sociálnej poisťovne sa tak Elektronický účet poistenca stáva užitočným pomocníkom i zdrojom dôležitých informácií a otvára dvere pre rýchlu a bezpečnú komunikáciu občana so Sociálnou poisťovňou aj v budúcich nových službách,“ vysvetlil Michal Ilko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Cesta k prístupu do Elektronického účtu poistenca je jednoduchá: pre poistencov je potrebná jedna osobná návšteva pracoviska Sociálnej poisťovne. Pre úsporu času je možné vytlačiť si a vyplniť tlačivo v predstihu doma. Prístup do Elektronického účtu poistenca má následne klient k dispozícii kedykoľvek cez heslo a mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

Elektronický účet poistenca poskytuje klientovi nielen lepší prehľad a nové funkcionality, ale tiež prináša nové prostredie, v ktorom v budúcnosti nájde ďalšie pridané služby. Príkladom je pripravovaná elektronická PN, ktorá bude spustená od 1. júna 2022.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.