Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa pripomína študentom-sirotám ich postup pred začiatkom školského roka

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Pred začiatkom školského roka Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, že voči Sociálnej poisťovni nemajú žiadne oznamovacie, ani iné povinnosti. Informáciu o tom, že naďalej pokračujú v štúdiu a sú zapísaní do ďalšieho ročníka, totiž SP poskytne ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu cez elektronický informačný systém. Výnimkou sú študenti škôl, ktoré neposkytujú údaje ministerstvu školstva (ide napríklad o školy patriace do pôsobnosti rezortov obrany a vnútra) a študenti – siroty, ktorí študujú v zahraničí. Študenti však môžu vo vlastnom záujme z dôvodu skoršieho vyplatenia dávky naďalej toto potvrdenie o štúdiu predkladať Sociálnej poisťovni.

Iná situácia je, ak študent štúdium v lete prerušil. Takýto študent prestáva byť od prerušenia štúdia nezaopatreným dieťaťom, a teda nemá nárok na výplatu sirotského dôchodku. Vyplácanie sirotského dôchodku sa obnoví opäť až po začatí štúdia, po predložení žiadosti o pokračovanie vo výplate sirotského dôchodku spolu s potvrdením o návšteve školy.

Za ukončenie štúdia sa pri vysokoškolákoch považuje termín štátnej záverečnej skúšky, pri stredoškolákoch Sociálna posledný deň letných prázdnin v záverečnom roku štúdia. Ukončením štúdia končí nárok na výplatu sirotského dôchodku.

Ak študent ukončil bakalárske štúdium a chce pokračovať v magisterskom, termín ukončenia štúdia je aj termín bakalárskej skúšky. Následne po začiatku magisterského štúdia predloží žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku a priloží k nej potvrdenie o štúdiu. Sociálna poisťovňa študentovi opäť začne sirotský dôchodok vyplácať a doplatí mu ho aj za obdobie júl a august.

Ku koncu júna 2020 vyplácala Sociálna poisťovňa celkovo 20 093 sirotských dôchodkov s priemernou výškou 140,16 eur.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.