Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa začne od budúceho roka vyplácať príspevok za prácu v obecnej polícii, požiadať oň bude možné od 1. januára 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Dňa 1. januára 2024 nadobudne účinnosť novela zákona o obecnej polícii, ktorá upravuje osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície a zavádza nový príspevok za prácu v obecnej polícii. Tento príspevok (nie výsluhový dôchodok) bude vyplácať Sociálna poisťovňa, ktorá sa na úlohy súvisiace s novou legislatívou intenzívne pripravuje. Príspevok za prácu v obecnej polícii bude pravidelnou peňažnou dávkou zo Sociálnej poisťovne pre bývalých príslušníkov obecnej polície akejkoľvek obce na Slovensku. Žiadať o tento príspevok bude možné najskôr od 1. januára 2024, čiže odo dňa účinnosti zákona o obecnej polícii.

Nárok na príspevok za prácu v obecnej polícii žiadateľ splní za predpokladu, že:

  • v čase podania žiadosti už nie je príslušníkom obecnej polície,
  • pracovný pomer v obecnej polícii mu trval najmenej 25 rokov
  • a jeho vek je najmenej 56 rokov.

Za dobu trvania pracovného pomeru v obecnej polícii sa považuje aj obdobie výkonu základnej vojenskej služby, náhradnej alebo prípravnej vojenskej služby. Nárok na príspevok žiadateľovi zaniká pri dovŕšení dôchodkového veku, priznaním predčasného starobného dôchodku, opätovným vznikom pracovného pomeru v obecnej polícii alebo v prípade úmrtia.                

Výška príspevku za prácu v obecnej polícii bude 60 % z jednej dvanástiny najvyššieho úhrnu vymeriavacích základov žiadateľa na platenie poistného na príspevok za prácu v obecnej polícii v období desiatich kalendárnych rokov predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bol naposledy skončený pracovný pomer v obecnej polícii. Vzhľadom na to, že poistné na platenie príspevku za prácu v obecnej polícii sa do osobitného fondu odvádza od 1. apríla 2020, úhrn vymeriavacích základov sa bude posudzovať od tohto obdobia. Príspevok za prácu v obecnej polícii sa bude každoročne valorizovať tak ako úrazová renta. Z príspevku za prácu v obecnej polícii Sociálna poisťovňa nebude vykonávať žiadne odvody.

O príspevok za prácu v obecnej polícii bude možné požiadať formou žiadosti. Formulár žiadosti Sociálna poisťovňa včas zverejní na svojej webovej stránke www.socpoist.sk a bude tiež k dispozícii v každej pobočke Sociálnej poisťovne. Vyplnenú žiadosť o príspevok za prácu v obecnej polícii bude možné odovzdať po 31. decembri 2023 v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne, zaslať poštou na adresu uvedenú v žiadosti alebo doručiť prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Žiadosť bude obsahovať všetky potrebné náležitosti, ktoré žiadateľ o príspevok po vyplnení a potvrdení (napr. skutočností u zamestnávateľa a pod.) predloží Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa bude žiadateľa o výsledku konania informovať prostredníctvom rozhodnutia.

Viac informácií k téme nájdete TU: https://www.socpoist.sk/zivotne-situacie/zamestnanie/ako-poziadat-o-prispevok-za-pracu-v-obecnej-policii-od-1-1-2024


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.