Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa zverejnila k rodičovskému dôchodku formulár, stačí ho doručiť do konca februára 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej webovej stránke formulár k novinke, ktorú od nového roka zavedie do praxe novela zákona o sociálnom poistení – rodičovský dôchodok. Formulár je určený klientom poisteným v Sociálnej poisťovni v roku 2021, ktorí chcú poukázať rodičovský dôchodok osobe, ktorej boli zverené do starostlivosti*. Rovnako je formulár určený tým klientom, ktorí si neželajú, aby Sociálna poisťovňa poukázala časť ich odvodov rodičovi, resp. rodičom. Rodičovský dôchodok nemá vplyv na výšku odvodov dieťaťa ani na výšku jeho budúceho dôchodku.

Komu je určený rodičovský dôchodok

Sociálna poisťovňa prizná rodičovský dôchodok poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku. Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca prizná bez toho, aby bolo potrebné podať akúkoľvek žiadosť alebo vyhlásenie. Nárok na rodičovský dôchodok vzniká najskôr od 1. januára 2023.

Pre koho je určený formulár k rodičovskému dôchodku

Poistenec (dieťa poberateľa dôchodku), ktorý chce prispievať „náhradným“ rodičom* alebo si želá  vylúčiť priznanie rodičovského dôchodku, musí svoj úmysel oznámiť Sociálnej poisťovni. Urobí tak prostredníctvom formulára Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok. Následne ho doručí Sociálnej poisťovni do 28. februára 2023 nasledovnými spôsobmi:

1. osobne v pobočke Sociálnej poisťovne, kde totožnosť a údaje klienta na vyhlásení overí zamestnanec Sociálnej poisťovne – klient vyhlásenie vyplní na webe Sociálnej poisťovne, vytlačí ho, podpíše a s prípadnými prílohami (rozsudok súdu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*) následne odovzdá v pobočke Sociálnej poisťovne, kde ho zamestnanec klientskeho centra overí (autentifikuje) prostredníctvom občianskeho preukazu,

2. prostredníctvom pošty, pričom podpis klienta na vyhlásení overuje notár, resp. matrika – klient formulár vyplní na webe Sociálnej poisťovne, vytlačí ho, podpíše a s prípadnými prílohami (rozsudok súdu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*) pošle poštou na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava 1; vyhlásenie musí byť overené notárom/matrikou,

3. ako všeobecné podanie cez portál slovensko.sk (autentifikácia cez eID, táto možnosť bude dostupná od 7. novembra 2022) – klient vyhlásenie nájde a vyplní na portáli, následne si ho uloží a spolu s prílohami odošle Sociálnej poisťovni cez portál slovensko.sk (prílohy k podaniu klient prikladá len v prípade, ak chce poukázať rodičovský dôchodok osobe, ktorej bol zverený do starostlivosti – v tom prípade ide o kópiu rozhodnutia súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*).

*osoby, ktorej bolo dieťa zverené na základe rozhodnutia príslušného orgánu - čiže do náhradnej osobnej starostlivosti

Sociálna poisťovňa pripraví v najbližších týždňoch aj elektronickú podobu formulára. O jeho publikovaní bude verejnosť včas informovať prostredníctvom médií aj sociálnych sietí.

Ak dieťa nevyhlásilo, že nárok na rodičovský dôchodok nemá rodičovi vzniknúť, čiže nedoručí žiadne vyhlásenie, Sociálna poisťovňa rozhodne o vzniku nároku na tento dôchodok automaticky a sumu rodičovského dôchodku za rok 2023 následne vyplatí jednorazovo. V ďalších rokoch bude rodičovský dôchodok súčasťou pravidelnej mesačnej výplaty dôchodku.

V prípade priznania nároku na rodičovský dôchodok, tento bude platiť po dobu piatich kalendárnych rokov. Napríklad, ak nárok vznikne 1. januára 2023, bude trvať do 31. decembra 2027. Výška rodičovského dôchodku sa bude prepočítavať každý rok na základe vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov. Bližšie informácie poskytne Sociálna poisťovňa v najbližších dňoch.

Suma rodičovského dôchodku pre jedného rodiča je 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie.

Ďalšie podrobné informácie o novom inštitúte rodičovského dôchodku, podmienkach jeho nároku, postupoch a najčastejších otázkach sú zverejnené na webovej stránke www.rodicovskybonus.sk.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.