Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálne: MPSVR pripravuje návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR

Bratislava 18. novembra (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) pripravuje návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce. Má byť určený na transparentné, systémové a nárokové poskytnutie pomoci zamestnancom, zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) v mimoriadnych, neočakávaných situáciách, keď na základe vonkajších faktorov dochádza k významne negatívnym vplyvom na pracovné miesta. Na účely skrátenej práce by sa mal zaviesť nový poistný fond Sociálnej poisťovne. Predbežná informácia k návrhu zákona bola zverejnená na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.

Príprava právnej normy súvisí s koncepciou zavedenia režimu skrátenej pracovnej práce 'kurzarbeit' do slovenského právneho poriadku. Podľa rezortu práce vznikla dôvodná potreba ukotviť v slovenskom právnom poriadku stály, stabilný a samostatným zákonom ustanovený nástroj pasívnej politiky trhu práce umožňujúci právne nárokovú podporu, ktorá bude účelovo jednoznačne určená na vyplácanie náhrady mzdy zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ z dôvodu vonkajších faktorov nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu a dochádza tak k tzv. skrátenej práci. Jej rozsah, podmienky a mechanizmus poskytovania, výšku podpory a ďalšie rozhodujúce náležitosti má ustanoviť nová právna úprava.

Zámerom novej právnej úpravy je zaviesť do slovenského právneho poriadku nový poistný fond Sociálnej poisťovne na účely skrátenej práce bez zvýšenia súčasného odvodového zaťaženia zamestnávateľov, a to znížením poistného na poistenie v nezamestnanosti. "Účelom zavedenia nového poistného fondu je okrem zabezpečenia krytia náhrady mzdy zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ z dôvodu vonkajších faktorov nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu, aj udržanie pracovných miest a konkurencieschopnosti slovenských firiem v čase hospodárskej krízy, recesie a krízovej situácie," konštatuje rezort práce v predbežnej informácii.

Ministerstvo tiež pripomína, že všetky štáty Európskej únie (EÚ) postupne zavádzajú stále nástroje "skrátenej práce", čo sa tak stáva kritériom konkurencieschopnosti. Únia zároveň podľa MPSVR vyvíja tlak na zavádzanie trvalých nástrojov na udržanie zamestnanosti a kompenzáciu straty príjmov.

Predpokladá sa, že posúdenie podmienok poskytnutia podpory v čase skrátenej práce a jej výplata budú v kompetencii príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Návrh zákona je tiež reakciou na nemecký systém tzv. kurzarbeitergeld. V podmienkach SR by mala byť implementácia tohto systému na základe novej právnej úpravy prispôsobená aktuálnym požiadavkám podnikateľskej sféry a jej skúsenostiam z aplikácie Prvej pomoci spustenej od marca tohto roka tak, aby poskytnutie podpory v čase skrátenej práce bolo čo najpriamočiarejšie. Účinnosť zákona sa predpokladá od 1. januára 2022. Pripomienkové konanie by sa malo začať v decembri.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.