Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálne: MPSVR spustilo projekt na podporu registrovaných sociálnych podnikov

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR spustilo nový národný projekt zameraný na podporu registrovaných sociálnych podnikov. Tých je na Slovensku v súčasnosti 204. Registrovaným sociálnym podnikom pôjde na pomoc 43,9 milióna eur z Európskeho sociálneho fondu, o ktoré môžu žiadať najneskôr do januára 2022.

Hlavným cieľom je poskytnúť registrovaným sociálnym podnikom finančnú pomoc vo forme nenávratného finančného príspevku v kombinácii s návratnou pomocou formou návratného financovania. Prvýkrát v histórii pomoci pre sociálne podniky sa používa model podpory formou kombinácie návratného a nenávratného financovania.

O nenávratný finančný príspevok v rámci národného projektu môže požiadať iba registrovaný sociálny podnik. Ten musí mať uzavretú úverovú zmluvu s bankou alebo iným investičným subjektom, ktorý bude vyžadovať splatnosť investície, čím sa zabezpečí, aby sa nenávratný finančný príspevok poskytoval iba tým registrovaným sociálnym podnikom, pri ktorých je predpoklad, že investičná pomoc povedie ku skutočnej životaschopnosti a udržateľnosti podniku.

Žiadosť podáva registrovaný sociálny podnik na príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode sa nachádza prevádzka, ktorej sa investičný zámer týka. Žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci môže registrovaný sociálny podnik poslať prostredníctvom svojej e-schránky alebo poštou. Úrad práce posúdi, či podnik spĺňa požadované kritériá a v prípade ich splnenia uzavrie so žiadateľom dohodu o poskytnutí investičnej pomoci.

Maximálna výška pomoci, o ktorú môže registrovaný sociálny podnik žiadať, je 720.000 eur. Investičná pomoc sa poskytuje v závislosti od podmienok stanovených v príslušnom opatrení na financovanie nákladov na investície na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (kapitálové náklady ), odhadovaných mzdových nákladov na pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s investičným projektom a iných prevádzkových nákladov, režijných nákladov a nákladov na služby vzniknutých v priamej súvislosti s investičným zámerom.

Registrované sociálne podniky môžu požiadať o pomoc prostredníctvom štyroch opatrení. V rámci prvého opatrenia môžu žiadať investičnú pomoc malé a stredné podniky, druhé opatrenie je zamerané na pomoc pre začínajúce malé podniky, v rámci tretieho opatrenia ide o regionálnu investičnú pomoc a v rámci štvrtého opatrenia môžu podniky žiadať zdroje podľa pravidiel minimálnej pomoci. 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.