Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálne: Na Slovensku sa má zaviesť osobý dôchodkový produkt

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 13. júla (TASR) – Na Slovensku by sa mal zaviesť osobný dôchodkový produkt. Návrh zákona pripravuje ministerstvo práce. Jeho cieľom má byť vytvorenie podmienok pre poskytovanie štandardizovaného produktu osobného sporenia jednotlivcov na dôchodok.
      Zavedením osobného dôchodkového produktu sa má vytvoriť taká forma dobrovoľného sporenia na dôchodok, ktorá by dokázala pritiahnuť nových sporiteľov a zvýšiť celkový objem ich úspor. "Hlavnými charakteristikami osobného dôchodkového produktu by mali byť jednoduchosť, transparentnosť, bezpečnosť, zabezpečenie dostatočnej miery zhodnotenia a tým aj vyššieho objemu úspor slúžiacich na zabezpečenie dodatočného príjmu na dôchodku," uviedol rezort práce.
      Zámerom pripravovaného návrhu zákona je vytvorenie nového produktu s harmonizovanými prvkami, najmä čo sa týka dlhodobej alokácie úspor jednotlivcov počas ich ekonomicky aktívneho života i foriem výplaty s dôrazom na postupné a dlhodobé čerpanie úspor.
      Ľudia v produktívnom veku spravidla nevenujú primeranú pozornosť zabezpečeniu dodatočného príjmu v dôchodku, pričom viaceré výskumy zároveň potvrdili, že ľudia uprednostňujú najmä okamžitú spotrebu pred odloženou spotrebou. Toto správanie je možné zmeniť motiváciou zo strany štátu, a to buď nepriamou formou, napríklad prostredníctvom daňovej úľavy pre jednotlivca alebo zamestnávateľa, alebo priamou formou, teda štátnym príspevkom naviazaným na príspevok jednotlivca. "Návrh novej regulácie osobného dôchodkového produktu by mal byť preto spojený so zmenami legislatívy v daňovej, respektíve odvodovej oblasti," podotklo ministerstvo.
      Skúsenosti zo zahraničia naznačujú, že je vhodné v rámci osobných dôchodkových schém umožniť pluralitu poskytovateľov a produktov, a tým aj väčší výber pre obyvateľov. "Ak by sa súčasný tretí pilier rozšíril o ďalšie finančné inštitúcie ponúkajúce osobný dôchodkový produkt, predpokladáme, že to bude mať na rozvoj dobrovoľného zabezpečenia dôchodku pozitívny vplyv. Okrem iného by zvýšenie konkurencie mohlo zintenzívniť tlak aj na dosahovanie vyššieho reálneho zhodnotenia v doplnkových dôchodkových fondoch, a rovnako priniesť aj ďalšiu pozitívnu externalitu v podobe nižších odplát a poplatkov pre klientov," očakáva rezort práce.
      Na Slovensku existujú rôzne finančné produkty, ktoré by mohli byť klasifikované ako osobný dôchodkový produkt, pričom v minulosti sa na niektoré z nich štátna podpora vo forme daňovej úľavy vzťahovala. Ide o rôzne poistné produkty ako napríklad kapitálové životné poistenie či investičné životné poistenie, prípadne rôzne bankové produkty, investovanie vo fondoch kolektívneho investovania a podobne, ktoré, ak spĺňali zákonom stanovené parametre, boli v minulom období daňovo zvýhodnené ako takzvané účelové sporenie. V roku 2016 štát zaviedol aj možnosť využiť daňové zvýhodnenie na dlhodobé investičné sporenie, ktoré je spojené s oslobodením od dane z dosiahnutých výnosov. Umiestňovanie zdrojov domácností do týchto produktov je však v súčasnosti častejšie využívané s cieľom zabezpečiť zisk v krátkodobom, respektíve strednodobom horizonte. "Aby mohli byť štátom podporované aj tieto produkty na rovnakej úrovni a v rovnakom rozsahu ako tretí pilier je nevyhnutné zjednotiť požiadavky na ich sporiacu a najmä výplatnú fázu, aby nasporené prostriedky boli použité prioritne na zabezpečenie dodatočného príjmu v starobe," podotklo ministerstvo.
      Vlani bolo schválené aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (EÚ) o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP), ktoré prináša novodefinovaný dlhodobý osobný dôchodkový produkt, ktorý nie je viazaný na pracovný pomer, je prenositeľný v rámci celej EÚ, a ktorého poskytovateľom bude môcť byť dôchodkový fond, poisťovňa, banka, investičná spoločnosť alebo zamestnanecká dôchodková spoločnosť. Členské štáty majú stanoviť podmienky pre sporiacu fázu a výplatnú fázu pre PEPP. Nariadenie nadobudne účinnosť 15. augusta 2021. "Vzhľadom k tomu, že účel osobného dôchodkového produktu ako aj PEPP sú identické, javí sa ako vhodné vypracovanie regulácie pre sporiacu a výplatnú fázu pre PEPP, to znamená stanovenie rozsahu a podmienok pre PEPP zahrnúť pod tento návrh zákona," navrhuje ministerstvo.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.