Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálne podniky podporíme sumou 43 920 000 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo nový národný projekt na podporu registrovaných sociálnych podnikov. Tých je na Slovensku aktuálne 204. Registrovaným sociálnym podnikom poputuje na pomoc viac ako 43 mil. eur z Európskeho sociálneho fondu, o ktoré môžu žiadať najneskôr do januára 2022.

Hlavným cieľom je poskytnúť registrovaným sociálnym podnikom finančnú pomoc vo forme nenávratného finančného príspevku v kombinácii s návratnou pomocou formou návratného financovania. Prvýkrát v histórii pomoci pre sociálne podniky sa používa model podpory formou kombinácie návratného a nenávratného financovania.

Ako požiadať o pomoc?

O nenávratný finančný príspevok v rámci národného projektu môže požiadať iba registrovaný sociálny podnik. Ten musí mať uzavretú úverovú zmluvu s bankou alebo iným investičným subjektom, ktorý bude vyžadovať splatnosť investície, čím sa zabezpečí, aby sa nenávratný finančný príspevok poskytoval iba tým registrovaným sociálnym podnikom, pri ktorých je predpoklad, že investičná pomoc povedie ku skutočnej životaschopnosti a udržateľnosti podniku. Žiadosť podáva registrovaný sociálny podnik na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa nachádza prevádzka, ktorej sa investičný zámer týka. Žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci môže registrovaný sociálny podnik poslať prostredníctvom svojej e-schránky alebo poštou. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny posúdi, či podnik spĺňa požadované kritériá a v prípade ich splnenia uzavrie so žiadateľom dohodu o poskytnutí investičnej pomoci.

Maximálna výška pomoci, o ktorú môže registrovaný sociálny podnik žiadať, je 720 000 eur. Investičná pomoc sa poskytuje v závislosti od podmienok stanovených v príslušnom opatrení na financovanie nákladov na investície na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (kapitálové náklady ), odhadovaných mzdových nákladov na pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s investičným projektom a iných prevádzkových nákladov, režijných nákladov a nákladov na služby vzniknutých v priamej súvislosti s investičným zámerom (bežné náklady na dodanie tovaru a na poskytnutie služie ).

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia investičnej pomoci nájdu žiadatelia na stránke Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality/narodny-projekt-investicna-pomoc-pre-socialne-podniky-nenavratna-zlozka.html?page_id=1031144

Registrované sociálne podniky môžu požiadať o pomoc prostredníctvom štyroch opatrení:

A. Opatrenie 1 Investičná pomoc pre MSP - oprávneným žiadateľom je mikropodnik, malý a stredný podnik.

B. Opatrenie 2 Pomoc pre Začínajúce malé podniky – oprávneným žiadateľom je akýkoľvek malý podnik, ktorý nemá obchodovateľné akcie na burze a ktorý bol zapísaný do Obchodného registra pred najviac piatimi rokmi, ak spĺňa tieto podmienky: neprebral činnosť iného podniku, ešte neprerozdeľoval zisky a nevznikol v dôsledku koncentrácie.

C. Opatrenie 3 Regionálna investičná pomoc – oprávneným žiadateľom sú všetky podniky podnikajúce počiatočné investície v podporovaných oblastiach.

D. Opatrenie 4 Pomoc pre RSP podľa pravidiel minimálnej pomoci – oprávneným žiadateľom sú všetky podniky.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.