Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálne: Rezort práce predstavil plánované zmeny v dôchodkovom systéme

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) – Ministerstvo práce už pracuje na návrhu ústavného zákona o dôchodkovom systéme. Do medzirezortného pripomienkového konania predložilo predbežnú informáciu, v ktorej načrtlo základné zmeny v oblasti dôchodkov. Návrhom sa má napríklad zaviesť avizovaný rodičovský bonus pre ľudí poberajúcich starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Pripomienkovanie samotného návrhu by sa malo začať v novembri tohto roka.

Zámerom ministerstva je systém stabilizovať. "Ustanovením základných princípov priebežne financovaného dôchodkového systému, systému starobného dôchodkového sporenia a dobrovoľného sporenia na dôchodok na úrovni ústavného zákona sa vytvorí základný rámec pre širšie štrukturálne reformy, ktoré budú predpokladom pre zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému v strednodobom a dlhodobom horizonte," konštatuje ministerstvo.

Do ústavného zákona sa má dostať, že primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia a štát má podporovať dobrovoľné sporenie na dôchodok. "Systém starobného dôchodkového sporenia a systém dobrovoľného sporenia na dôchodok je vykonávaný finančnými inštitúciami dohliadanými Národnou bankou Slovenska," uvádza sa v predbežnej informácii.

Výška sadzby povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie má byť podľa návrhu najmenej jedna štvrtina celkovej efektívnej sadzby starobného dôchodkového zabezpečenia. Okrem toho sa má ustanoviť, že vstup do starobného dôchodkového sporenia bude povinný s možnosťou výstupu v stanovenej lehote.

Do ústavného zákona sa má dostať aj ustanovenie týkajúce sa minimálneho dôchodkového príjmu z priebežne financovaného dôchodkového systému, ktorý má zohľadniť minimálnu požadovanú individuálnu mieru zásluh a garantovať ochranu dôchodcu ako jednotlivca pred hmotnou núdzou.

Ministerstvo tiež hovorí o zavedení povinnej percentuálnej valorizácie dôchodkov z priebežne financovaného dôchodkového systému na ustanovenej miere rastu životných nákladov, zavedení mimoriadnej percentuálnej valorizácie dôchodkov z priebežne financovaného dôchodkového systému za splnenia vopred stanovených makroekonomických ukazovateľov a nízkeho rizika dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Okrem toho sa má zaviesť taký spôsob výpočtu dôchodkov, ktorý nebude znevýhodňovať rodičov, ktorí čerpali materskú, otcovskú a rodičovskú dovolenku, a tým sa bude kompenzovať zrovnoprávnenie veku odchodu do dôchodku mužov a žien.

Návrhom sa má zaviesť i rodičovský bonus vo výške odvodu do rezervného fondu solidarity na rodičov poberajúcich starobný dôchodok.

Dôchodkový vek sa má zvyšovať na základe strednej dĺžky života. Návrhom sa má zaviesť ustanovenie nároku na dvanásť dôchodkov ročne z priebežne financovaného dôchodkového systému. Zo systému starobného dôchodkového sporenia sa má vyplácať jednotlivcovi pravidelný dlhodobý dôchodok.

Na jednorazový výber úspor má mať jednotlivec právo len v prípade osobitne ťažkej životnej situácie. "Systém starobného dôchodkového sporenia zabezpečí jednotlivcovi právo na automatickú účasť v takej sporiacej stratégii, ktorá má z dlhodobého hľadiska potenciál dosiahnuť čo možno najvyšší výnos pri rešpektovaní životného cyklu jednotlivca," uviedlo ministerstvo práce.

Okrem toho sa majú stanoviť aj pravidlá pre investovanie v starobnom dôchodkovom sporení, korekčné mechanizmy v prípade vysokého rizika dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Ľudia tiež majú byť lepšie vopred informovaní o získaných dôchodkových nárokoch a predpokladanej výške dôchodku.

Rozšíriť sa majú aj kompetencie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorá má vypracovávať a zverejňovať správu o stave dôchodkového systému a predkladať ju parlamentu. "Investičnú politiku bude v starobnom dôchodkovom sporení určovať Investičná rada pre dôchodky ako poradný orgán vlády," navrhuje rezort práce. Po novom sa majú aj vyčísľovať dosahy legislatívnych zmien pred schválením zákona ako celku v oblasti dôchodkového zabezpečenia.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.