Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálny dialóg pokračuje v efektívnej komunikácií

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR Zdroj: MPSVaR SR

Na plenárnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR dnes sociálni partneri rokovali o viacerých vládnych a poslaneckých návrhoch zákonov. Predseda tripartity a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak prepojil predkladateľov návrhov zákonov so sociálnymi partnermi, čím vytvoril priestor pre otvorený dialóg všetkých relevantných strán. Sociálni partneri ocenili možnosť komunikovať svoje pripomienky k návrhom zákonov, pretože tak majú možnosť vyjadrovať sa k vplyvom návrhov zákonov na zamestnávateľov a zamestnancov. Sociálni partneri našli zhodu v 8-mich bodoch. Zásadné pripomienky mali najmä k návrhom zákonov z dielne ministerstva životného prostredia.

Stavebná legislatíva
Reforma stavebnej legislatívy je mimoriadne dôležitá téma pre územný rozvoj miest a obcí. Združenie miest a obcí Slovenska preto ocenilo intenzívnu a transparentnú komunikáciu s podpredsedom vlády Štefanom Holým a možnosti vyjadriť sa k predkladaným návrhom v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Naďalej budú pokračovať rokovania predkladateľov so sociálnymi partnermi, ktorí majú záujem participovať na tvorbe stavebnej legislatívy.

Zdravotníctvo
Na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady predniesli sociálni partneri svoje pripomienky aj k návrhom zákonov z dielne rezortu zdravotníctva. Zástupcovia odborových organizácií vzniesli pripomienku ponechať vnútorný predpis k ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. Minister práce inicioval vytvorenie priestoru pre dialóg medzi ministerstvom zdravotníctva a zástupcami odborových organizácií.

Keďže návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je už predložený na rokovaní v NR SR, sociálni partneri sa dohodli, že spolu s ministerstvom zdravotníctva napíšu spoločný list predsedovi zdravotníckeho výboru. Zámerom listu je, aby poslanci zvážili pripomienky zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov v záujme čo najširšieho konsenzusu na znení návrhu zákona.

Životné prostredie
Viacerí členovia tripartity komunikovali nesúhlasné stanoviská a zásadné pripomienky najmä pri návrhu zákona o zmene klímy a návrhu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Neodporúčajú ich na ďalšie legislatívne konanie. Sociálni partneri požadujú od ministerstva životného prostredia vyčíslenie dopadov na podnikateľské prostredie.

Mimoriadna situácia
V súčasnosti sú v platnosti dve mimoriadne situácie, a to v súvislosti s pandémiou covid-19 a v súvislosti s prílevom utečencov v dôsledku vojny na Ukrajine. Platnosť mimoriadnych opatrení má ešte svoju relevanciu z dôvodu dodávok liekov, zabezpečenia ochranných opatrení v zariadeniach sociálnych služieb a integrácie ukrajinských utečencov. Sociálni partneri sa dohodli na identifikovaní dopadov na pracovno-právne vzťahy a postupné vypínanie opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Ohľadom harmonogramu vypínania sa uskutočnia odborné rokovania medzi MPSVR SR A KOZ.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.