Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Štatistiky

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Výsledky inšpekcie práce v rokoch 2018 až 2021 týkajúce sa počtu nedostatkov v oblasti riadenia BOZP v porovnaní s ostatnými nedostatkami zistenými u zamestnávateľov na Slovensku.

Kód Skupina objektov dozoru   Počet    
    rok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2018
0100 Ustanovené pracovné podmienky 5 431 3 659 5 676 6 673
0200 OOPP 597 653 1 188 642
0300 Riadenie BOZP 3 375 3 528 4 491 4 116
0400 Organizácia práce 175 390 394 406
0500 Pracovné prostredie 610 480 560 545
0600 Prevádzkové budovy a objekty 9 975 8 682 10 352 9 786
0700 VTZ 11 306 9 649 10 614 10 063
0800 Ostatné stroje a zariadenia 727 448 473 1 201
0900 Špeciálne stroje a zariadenia 585 446 646 472
1000 Činnosti 335 658 644 590
1100 Kolektívne zmluvy 8 10 22 7
1200 Pracovnoprávne a mzdové predpisy 10 362 9 117 10 885 11 303
1210 Nelegálne zamestnávanie 1 480 1 566 1 617
1300 Trhový dohľad 756 936 1 303 1 303
9999 Bližšie nešpecifikovaný 1 3 7 13
  Spolu 45 723 40 225 48 872 47 051

Do riadenia BOZP sa nahrávajú nasledovné nedostatky:

03 Riadenie BOZP
0301 Politika BOZP
0302 Hodnotenie nebezpečenstiev – identifikácia rizík
0303 Zástupcovia zamestnancov
0304 Zamestnanecká rada, dôverník
0305 Bezpečnostno-technická služba
0306 Komisia bezpečnosti a zdravia
0307 Pracovná zdravotná služba
0308 Previerky BOZP (vnútorné)
0309 Školenie BOZP
0310 Evidencia a registrácia udalostí
0311 Vedenie evidencie a technickej dokumentácie (okrem VTZ)
0312 Určenie bezpečných pracovných postupov
0313 Vydávanie pravidiel BOZP (pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľmi)
0314 Kontrolná činnosť zamestnávateľa
0315 Spoločné pracoviská
0399 Iné – riadenie BOZP

V oblasti riadenia BOZP absentuje zvýšená pozornosť zamestnávateľov voči jednotlivým prvkom systému riadenia BOZP, ktoré vyplývajú z právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP, čo sa prejavovalo najmä v malých podnikoch a u živnostníkov. Často dochádza najmä k vypracovaniu legislatívou stanovenej dokumentácie prostredníctvom BTS pre zamestnávateľa, pričom tieto dokumenty sú mnohokrát formálne a nepracuje sa s nimi ďalej ako s uceleným systémom, čím dochádza k nefunkčnému systému riadenia BOZP, čo môže viesť k zvýšenému ohrozeniu života a zdravia zamestnancov.

Nedostatky zistené v oblasti riadenia BOZP sa týkali posudzovania rizík na pracoviskách a pri pracovných činnostiach. Zamestnávatelia v záujme zaistenia BOZP neposúdili všetky riziká vyplývajúce z pracovnej činnosti vykonávanej zamestnancami, a to v niektorých prípadoch ani v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov alebo pár horľavých kvapalín. Niektorí zamestnávatelia nemali vypracované vnútorné predpisy (pre sklady a pod.), neurčili svojim zamestnancom bezpečné postupy. Bolo tiež zistené, že zamestnávateľ vo vnútornom predpise neupravil spôsob oboznamovania zamestnancov, v niektorých prípadoch zamestnávateľ preukázateľne neoboznámil zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi vypracovanými pre vykonávané pracovné činnosti zamestnancami na pracovisku napr. zamestnancov, ktorí pracujú vo výbušnom prostredí s dokumentom o ochrane pred výbuchom, s prevádzkovým poriadkom a s obsluhou zariadení a ochranných systémov a zamestnancov, ktorí pri svojej činnosti sú povinní používať OOPP na ochranu proti pádu so zásadami bezpečného používania prideleného OOPP na ochranu proti pádu – vrátane praktickej prípravy zamestnanca na jeho správne používanie.

Správy o činnosti


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.