Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Stavebná a priemyselná produkcia vo februári 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR Zdroj: Štatistický úrad SR

Februárová stavebná produkcia udržala rast, naďalej ju ťahala hlavne nová výstavba

Slovenské stavebníctvo vo februári pokračovalo v raste tretí mesiac po sebe. Po januárovom dvojcifernom raste je to druhé najvyššie zvýšenie za posledných päť rokov. K pozitívnemu výsledku prispievala hlavne intenzívnejšia nová výstavba a z hľadiska typu stavieb zvýšenie prác na inžinierskych stavbách. Celkový výsledok kladne ovplyvnili aj rastúce stavebné aktivity v zahraničí.

Objem1) stavebných prác vo februári 2023 dosiahol 434 mil. eur a medziročne sa zvýšil o 9,2 %2), čo je druhý najvyšší rast od roku 2018 (v januári dosiahol 15,4 %). Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia3) o 0,8 % nižšia ako v januári 2023.

Celkový objem produkcie realizovanej firmami v tuzemsku medziročne vzrástol o takmer 10 %, vyššia medziročná stavebná aktivita pretrvala u oboch hlavných zložiek – v novej výstavbe4) o 13,9 % a v oblasti opráv a údržby o 3,4 %. Pokles zaznamenali iba ostatné práce, ktoré tvoria najmenší podiel v rámci produkcie. Stavebná produkcia v tuzemsku tvorila takmer 91 % celkového výkonu stavebníctva.

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (110 kB), alebo vo formáte PNG (156 kB)

Z hľadiska výrobného zamerania druhý mesiac zaznamenali dvojciferný rast práce na inžinierskych stavbách, kam patrí aj výstavba diaľnic, medziročne až o pätinu. Rovnako pokračovala aj výstavba na budovách s rastom o 6,6 %.

K celkovému dobrému výsledku stavebnej produkcie vo februári prispeli aj práce v zahraničí, ktoré po januárovom poklese vo februári 2023 medziročne opäť mierne rástli o 2,2 %. Ich podiel na celkovej produkcii predstavoval 9 %.

V súhrne za dva mesiace roka 2023 dosiahla stavebná produkcia objem 823 mil. eur a medziročne vzrástla o 12 %. Domáca nová výstavba4) bola medziročne vyššia o pätinu, opravy a údržba ostali na úrovni minulého roka.

 

  • 1) absolútne údaje sú v bežných cenách
  • 2) indexy sú v stálych cenách (priemer roka 2015) a sú predbežné, za júl a august boli revidované v zmysle plánovaných revízií pre krátkodobé štatistiky, podľa ktorých sa spätne upravujú podľa definitívnych cenových indexov
  • 3) stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov
  • 4) nová výstavba - výstavba vrátane rekonštrukcií a modernizácií

Produkcia slovenského priemyslu sa ani v druhom mesiaci nedostala do plusu, podarilo sa len tlmiť medziročný minus

Priemysel SR v druhom mesiaci 2023 dosiahol najnižší februárový výkon za posledné štyri roky. V priemyselnej výrobe spomalil najmä gumárenský priemysel, viaceré odvetvia evidovali poklesy nad 20 %. Pozitívom bolo, že po 3 mesiacoch sa do medziročného plusu dostala výroba dopravných prostriedkov.

Priemyselná produkcia1) SR vo februári 2023 medziročne poklesla o 4,7 % a medziročne nižší výkon kľúčového odvetvia slovenskej ekonomiky pretrvával už piaty mesiac za sebou. Priemysel však utlmil tempo svojho vyššieho zaostávania, ktoré sa prejavilo v decembri a januári.

Aktuálne slovenský priemysel v januári 2023 vyprodukoval o 8,6 % vyššiu hodnotu ako priemerne v r. 2015. Bol to výkon približne na úrovni februára 2018 a nižší výkon ako v rovnakom mesiaci v predošlých troch rokoch. Porovnanie s priemerom v roku 2015 (tzv. bázický index) umožňuje objektívne zhodnotenie výkonu odvetia v dlhšom časovom období.

Celkovo z 15 sledovaných odvetví slovenského priemyslu (špeciálnych priemyselných zoskupení)2) väčšina mala nižší výkon ako v rovnakom mesiaci pred rokom. V rámci priemyselnej výroby však najvýznamnejší vplyv mal rast rozhodujúcej výroby dopravných prostriedkov o 5,8 %, ktorý v značnej miere utlmil súhrnný vplyv poklesov ďalších odvetví. Nárast prišiel po troch mesiacoch medziročne nižšej produkcie.

Vplyv odvetví na celý priemysel je vyjadrený prostredníctvom tzv. príspevkov3), ktoré zohľadňujú tempo rastu/poklesu v kombinácii s váhou odvetvia v štruktúre priemyslu. Výroba dopravných prostriedkov prispela plusom o 1,51 percentuálneho bodu (p. b.) k celkovému výsledku odvetvia3).

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (88 kB), alebo vo formáte PNG (134 kB).

Ďalej však nasledovali vplyvy série poklesov, najmä zníženie vo výrobe z gumy a plastu o 12 % (príspevok -1,21 p. b.), ako aj vysoký viac ako tretinový prepad (o takmer 37 %) v podielovo menej významnej  chemickej výrobe (príspevok -0,77 p. b.). Ďalej nasledovali vplyvy štvrtinových prepadov vo výrobe počítačov, ako aj v produkcii koksu a ropných produktov.

Z hľadiska štruktúry podľa hlavných priemyselných zoskupení medziročne o šestinu (okolo 15 %) klesla produkcia súvisiaca s energetikou a tiež produkcia predmetov dlhodobej spotreby, o viac ako 8 % sa znížila aj medzispotreba. Produkcia predmetov krátkodobej spotreby bola približne na vlaňajšej úrovni. Pozitívom bola medziročne vyššia produkcia investičných prostriedkov o 2,9 %.

Medzimesačne (oproti januáru 2023) po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia zvýšila o 2,3 %.

V súhrne za dva mesiace roka 2023 priemyselná produkcie medziročne klesla o 6,6 %, pričom najvýznamnejší vplyv mal pokles v gumárenskej výrobe a produkcii počítačov. Pozitívom bol mierny rast produkcie v najväčšom odvetví vo výrobe dopravných prostriedkov o 2,8 %.

  • 1) Ukazovateľ vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+, údaje od začiatku časového radu sa upravujú každý mesiac.
  • 2) Štruktúru priemyslu podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 tvoria tri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba a Dodávka elektriny, plynu, pary astudeného vzduchu. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 odvetví, resp. špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.
  • 3) Príspevok predstavuje hierarchizované rozloženie aktuálnej hodnoty rastu či poklesu celého priemyslu do jednotlivých priemyselných odvetví. Zohľadňujú nielen % rast či pokles produkcie, ale aj váhu (podiel) odvetvia v priemysle SR.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.