Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

SZČO a zamestnávatelia: Odložené poistné za marec 2020 je potrebné uhradiť do 30. septembra 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorí si počas koronakrízy požiadali o odklad poistného za marec 2020, sa blíži termín jeho splatnosti. Uhradiť odložené poistné na sociálne poistenie za marec 2020 je potrebné do 30. septembra 2021. Sociálna poisťovňa bude v najbližších dňoch proaktívne zasielať e-maily dotknutým subjektom v snahe pripomenúť im blížiaci sa termín, aby si svoje záväzky vyrovnali včas a nestali sa zbytočne dlžníkmi. Ak SZČO alebo zamestnávateľ nie je schopný odložené poistné zaplatiť, môže využiť splátkový kalendár, ktorý je v tomto prípade bezúročný. Požiadať oň možno v pobočke po lehote splatnosti, teda po 30. septembri 2021.

Pri úhrade poistného za kalendárny mesiac marec 2020 je potrebné uviesť špecifický symbol
v štandardnom tvare 032020, úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne - https://www.socpoist.sk/cisla-uctov-pobociek-socialnej-poistovne-v-statnej-pokladnici/719s a použiť správny variabilný symbol.

V najbližších dňoch bude Sociálna poisťovňa opätovne posielať SZČO a zamestnávateľom e-mailové správy, v ktorých ich upozorní na povinnosť uhradiť odložené platby poistného za marec 2020
do 30. septembra 2021. Ide o ústretovú službu Sociálnej poisťovne, mimo jej zákonných povinností. Upozornenia dostanú tie subjekty, ktorým Sociálna poisťovňa zaslala aj mailovú notifikáciu
o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu splatnosti poistného, teda na nich eviduje mailový kontakt. Správy dostane 2 665 SZČO a zamestnávateľov, ktorí podali čestné vyhlásenia k odkladu poistného za marec 2020 a ešte ho neuhradili.

Ak SZČO a zamestnávatelia s odloženou splatnosťou poistného za marec 2020 neuhradia platbu
do 30. septembra 2021, Sociálna poisťovňa bude zo zákona povinná im predpísať aj penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať. Ak toto odložené poistné nie sú schopní zaplatiť, môžu požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne po 30. septembri 2021, teda po lehote splatnosti, o splátkový kalendár. Jednou z podmienok pre povolenie splátok je zaplatenie posledného (aktuálneho) poistného ku dňu rozhodovania o povolení splátok dlžných súm. Výhodou splátkového kalendára je, že sa počas krízovej situácie výška splátky nezvyšuje o úrok vo výške 10 % a nedochádza k vymáhaniu dlžnej sumy poistného ani k predpisu penále.

Počas koronakrízy od marca minulého roka si mnohí zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby za jednotlivé mesiace požiadali o odklad úhrady poistného. Vláda SR v máji 2021 schválila nariadenie, v ktorom im za dané pandemické mesiace stanovila lehoty splatnosti takto odloženého poistného. Lehoty sú nasledovné:

  • za marec 2020 do 30. septembra 2021
  • za máj 2020 do 31. decembra 2021
  • za jún 2020 do 31. marca 2022
  • za júl 2020 do 30. júna 2022
  • za december 2020 do 30. septembra 2022
  • za január 2021 do 31. decembra 2022
  • za február 2021 do 31. marca 2023
  • za marec 2021 do 30. júna 2023
  • za apríl 2021 do 30. septembra 2023
  • za máj 2021 do 31. decembra 2023

Pôvodne mali zamestnávatelia a SZČO odložené poistné za všetky tieto mesiace uhradiť do 30. júna 2021, táto lehota sa im teda postupne posunula o tri mesiace až do roku 2023.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.