Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Takmer 100 tisíc odoslaných elektronických dokumentov na ÚPVS

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Finančná správa už mesiac komunikuje s daňovými subjektami kompletne elektronicky. Od 1. januára 2022 odoslala 157.797 zásielok, resp. úradných dokumentov, z toho 97.955 išlo na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).

Finančná správa od 1. januára tohto roka spustila obojsmernú elektronickú komunikáciu za oblasť daňovú. Za prvý mesiac fungovania takto odoslala spolu 157.797 zásielok (výstupných dokumentov z FS), z toho na ÚPVS išlo 97.955 zásielok a zvyšných 38.607 bolo zaslaných poštou, emailom či prevzatých osobne. Na elektronickú komunikáciu musia mať daňové subjekty aktivovanú schránku na doručovanie.

V prípade, že subjekt (alebo občan) má schránku aktivovanú, EÚD odoslaný z finančnej správy si tam môže prevziať. Ak ju nemá aktivovanú na doručovanie, prostredníctvom služby ÚPVS nazvanej „Centrálne úradné doručovanie“ bude zabezpečené doručovanie neelektronického rovnopisu EÚD Slovenskou poštou. Finančná správa takto od 1. januára tohto roka odoslala 20.767 úradných dokumentov. Subjekty  si môžu nastaviť zasielanie notifikácií o novej správe v schránke na ÚPVS zasielaním oznámenia na email alebo SMS správy.  Inštrukcie k aktivácii schránky nájdu v dokumente „Návod na aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie". [.pdf; 455 kB; nové okno]

Zahraničným osobám, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku na ÚPVS, ale majú  zriadenú schránku na PFS, finančná správa zasiela dokumenty elektronicky  do schránok na  PFS. Ak nebude mať zahraničná osoba schránku na ÚPVS ani na PFS,  tak jej  dokument bude doručovaný v papierovej podobe  prostredníctvom poskytovateľa  poštových služieb. Na PFS finančná správa od spustenia OBK doručila 468 zásielok.

Pre daňové subjekty sa nemení podávanie dokumentov, ktoré majú štruktúrovanú formu  (napr. daňové priznanie, hlásenie, súhrnný výkaz, či kontrolný výkaz). Podávať ich budú tak ako doteraz, tzn. cez Portál finančnej správy (PFS)  alebo cez aplikáciu eDane. Cez ÚPVS môžu byť doručované len dokumenty, ktoré nemajú predpísanú štruktúrovanú formu (napr. žiadosť o vydanie potvrdenia, plnomocenstvo,  odvolanie atď.). Ide o tzv. všeobecné podania, ktoré môže daňový subjekt doručovať cez PFS, využitím aplikácie eDane, ale aj prostredníctvom elektronickej podateľne ÚPVS spôsobom určeným zákonom o eGovernmente.

V prípade otázok k OBK-OD sú k dispozícii konzultanti call centra na tel. čísle: 048/4317 222. Informácie sú klientom k dispozícii aj na špecializovanej podstránke na PFS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.