Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Trh práce v minulom roku na maxime

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: portál MPSVaR

V minulom roku pracovalo 2 583,7 tisíc Slovákov a miera zamestnanosti dosiahla svoje maximá. Naopak, nezamestnanosť sa udržala na historickom minime. Klesol aj počet ľudí, ktorí boli odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi. Vyplýva to zo Správy o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2019, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Trh práce v roku 2019
Rast ekonomiky v roku 2019 mierne spomalil, napriek tomu sa trh práce vyvíjal pozitívne. Celková zamestnanosť vzrástla podľa údajov Štatistického úradu SR (metodika VZPS) o 0,7 %, čo je nárast o 17-tisíc pracujúcich na 2 583,7-tisíc. Miera zamestnanosti osôb vo veku 20 – 64 rokov sa tak v porovnaní s rokom 2018 medziročne zvýšila o 1,0 p. b. na 73,4 %, výraznejšie rástla u žien (o 1,4 p. b. na 66,9 %) ako u mužov (o 0,7 p. b. na 79,9 %). Vďaka týmto výsledkom sme prekročili cieľ SR v rámci stratégie Európa 2020 zvýšiť mieru zamestnanosti vo vekovej skupine 20-64 rokov na 72 % do roku 2020. Naplnili sme ho už v roku 2018

V minulom roku pokračoval pokles počtu ľudí bez práce. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v priemere za rok 2019 úroveň 5,0 %, čo je historicky najnižšia priemerná mieru na Slovensku. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla v priemere za rok 2019 úroveň 6,11 %. Počet ľudí bez práce sa medziročne znížil o 13 673 osôb na 168 030. V evidencii nezamestnaných sa uchádzači o prácu zdržali v priemere 8,85 mesiaca, v roku 2018 to bolo 9,18 mesiacov. Pre nezamestnaných evidovali úrady v priemere 92 361 voľných pracovných miest, čo je o viac ako 12-tisíc viac ako rok predtým.

V minulom roku rástli aj mzdy. Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve sa podľa ŠÚ SR (štvrťročné výkazníctvo) za rok 2019 medziročne zvýšila o 7,8 % na 1 092 eur, reálne vzrástla o 5,0 %. V roku 2019 vzrástla minimálna mzda oproti roku 2018 na 520 eur/mesiac (o 8,33 %) a na hodnotu 2,989 eura za jednu odpracovanú hodinu.

Rástli výdavky na dávky zo sociálneho poistenia
V roku 2019 vyplatila Sociálna poisťovňa na dávky nemocenského poistenia 759,7 mil. eur. V porovnaní s rokom 2018 je to viac o 98,5 mil. eur. Nárast spôsobil vyšší počet prípadov, ako aj rast priemernej sumy vyplatených nemocenských dávok.

Najviac žiadali poistenci o dávku nemocenské, tých vyplatila Sociálna poisťovňa takmer 1,5 milióna. Nasleduje materské – 414 778 uhradených dávok.

K 31. decembru 2019 bolo vyplácaných 1 698 478 dôchodkových. Priemerný starobný dôchodok ku koncu roka 2019 vzrástol medziročne zo 444,26 eur na 460,39 eur. Spolu bolo na dávkach dôchodkového poistenia vyplatených takmer 7,4 mld. eur, čo zodpovedá nárastu výdavkov o 4,4 %.

Poskytovanie rodinných dávok
V roku 2019 sa medziročne zvýšil priemerný mesačný počet poberateľov prídavku na dieťa o 2 876 na 652 176. Počet detí, na ktoré sa prídavok vyplatil, vzrástol o 6 378 na 1 090 534. V minulom roku sa tak zastavil dlhodobý pokles a priemerný počet detí sa dostal na úroveň rokov 2015 a 2016.

Na pokrytie výdavkov spojených s narodením dieťaťa poslal štát jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa spolu 53 958 rodičom na 54 645 detí v celkovej výške takmer 43,40 mil. eur. Je to o niečo menej ako v roku 2018.

Mierny pokles poberateľov nastal aj pri rodičovskom príspevku, a to o 839 osôb. V roku 2019 ho poberalo priemerne mesačne 138 706 rodičov v celkovej sume približne 377,346 mil. eur. Muži tvorili z tohto počtu priemerne 2,6, čo je o niečo viac ako rok predtým.

Ubudlo rodín v hmotnej núdzi
V minulom roku bolo na sociálnu pomoc štátu odkázaných o 12,2 % osôb menej ako v roku 2018. Pomoc v hmotnej núdzi poberalo v priemere mesačne 63 244 osôb. Spolu s ostatnými členmi rodiny bolo na túto pomoc odkázaných 142 888 osôb. Štát ich podporil 112,141 mil. eur. Priemerná mesačná výška pomoci v hmotnej núdzi dosiahla výšku 138,33 eura. Takmer polovica domácností mala nárok aj na príspevok na bývanie.

Viac peňazí ťažko zdravotne postihnutým
Ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím poslal štát v minulom roku na kompenzáciu 395,538 mil. eur, čo je v porovnaní s rokom 2018 nárast o 102,3 mil. eur. Z toho bolo na opatrovanie poslaných 230,938 mil. eur, na osobnú asistenciu 71,507 mil. eur, na kompenzáciu zvýšených výdavkov 63,702 mil. eur a na prepravu 3,325 mil. eur.

Priemerná mesačná výška peňažného príspevku na opatrovanie bola v roku 2019 317,87 eur mesačne pre 57 048 poberateľov, na osobnú asistenciu 551,00 eur mesačne pre 10 657 poberateľov, na prepravu 85,41 eur mesačne pre 3 192 poberateľov a na kompenzáciu zvýšených výdavkov 33,93 eur mesačne pre 153 144 poberateľov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dlhoročne vydáva Správu o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za predchádzajúci rok. Jej cieľom je informovať Vládu Slovenskej republiky, ale aj širšiu verejnosť o stave a vývoji sociálno-ekonomickej situácie obyvateľstva na Slovensku. Správa obsahuje stručný prehľad o základných ukazovateľoch makroekonomického prostredia a demografického vývoja v SR, zaoberá sa vývojom na trhu práce z agregovaného a zo štrukturálneho hľadiska, mzdovým vývojom, zahŕňa analýzy úplných nákladov práce, vyhodnotenie aktívnej politiky trhu práce a poskytuje aj stručný pohľad na pracovné podmienky. Súčasťou je podkapitola sektora sociálnej ekonomiky, ktorá vytvára ucelenú reguláciu fungovania a podpory sociálnych podnikov v prostredí Slovenskej republiky. Najrozsiahlejšia časť správy je zameraná na stav a zmeny v systéme sociálnej ochrany v oblasti jednotlivých druhov sociálneho poistenia, dôchodkového sporenia, štátnej sociálnej podpory a systému sociálnej pomoci. Správa zahŕňa aj vyhodnotenie národných indikátorov chudoby a sociálneho vylúčenia, ako aj informácie o stave rovnosti medzi ženami mužmi a rovnosti príležitostí na Slovensku. Súčasťou je taktiež porovnanie vybraných ukazovateľov medzi krajinami Európskej únie v kontexte stratégie Európa 2020.

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2019 (PDF)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.