Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Tripartita prerokovala návrh zákona o minimálnej mzde

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Zmeny vo výpočte minimálnej mzdy a ďalšie dva legislatívne návrhy z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky boli dnes predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR. Návrh zákona zvyšuje minimálnu mzdu zo súčasných 57% na 60% priemernej mesačnej mzdy z predchádzajúcich dvoch rokov. V návrhu sú na minimálnu mzdu naviazané príplatky za prácu v noci, cez víkend a počas sviatkov.

Zmeny vo výpočte minimálnej mzdy sú súčasťou transpozície Európskej smernice o primeraných minimálnych mzdách, ktorá stanovuje, že minimálna mzda by mala byť približne polovicou priemernej mzdy v danom roku. Napríklad v roku 2023 bola minimálna mzda 700 eur a priemer v krajine dosiahol 1430 eur, čo predstavuje podiel 48,95 %, teda menej ako 50 %. To má zaistiť, že bude primeraná životným nákladom a ekonomickej situácii krajiny.

Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a predsedu HSR Erika Tomáša sociálni partneri tiež uznali, že takéto nastavenie minimálnej mzdy na úroveň 60 percent z priemernej mzdy je súčasťou programového vyhlásenia vlády. „Nová minimálna mzda podľa nového automatu by mala platiť od 1. januára 2026 . V zákone naďalej ponechávame možnosť pre sociálnych partnerov dohodnúť sa na výške minimálnej mzdy. Očakávame, že zákon bude prerokovaný v parlamente na septembrovej a októbrovej schôdzi, keďže v balíku sú aj transpozičné opatrenia, ktoré musia byť prijaté do novembra tohto roka,“ uzatvoril po rokovaní HSR jej predseda Erik Tomáš.

Predseda HSR a minister práce v tejto súvislosti pripomenul, že na Slovensku je momentálne historicky najnižšia nezamestnanosť a naopak máme viac ako 80 tisíc voľných pracovných miest. „Neobávame sa, že zvýšenie minimálnej mzdy bude mať negatívny dopad na zamestnanosť. Za posledných šesť mesiacov sme pre zamestnávateľov spustili programy na zamestnávanie rôznych skupín občanov vrátane nízko kvalifikovaných pracovníkov, mladých do 30 rokov a pracovníkov nad 50 rokov, máme dobre nastavené národné projekty pri Aliancii sektorových rád, vypočuli sme požiadavky zamestnávateľov aj pri nastavení predčasných dôchodkov a rozšírili sme okruh národných víz pre nedostatkové profesie.“

Diskusia priniesla schválenie ďalšieho návrhu vládneho nariadenia z dielne ministerstva práce, ktoré každoročne k 1. júlu určuje sadzbu na hodinu osobnej asistencie výšku peňažného príspevku na opatrovanie . V tomto prípade je navrhovaná rovnaká výška peňažného príspevku u opatrovateľa v produktívnom veku a u opatrovateľa, ktorý poberá niektorú z dôchodkových dávok pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Táto suma má byť ekvivalentom čistej minimálnej mzdy pre rok 2024, čo predstavuje 615,50 eur mesačne.

Sociálni partneri taktiež odobrili návrh ďalšieho nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2025 . Tento návrh sa týka zariadení podmienených odkázanosťou, zariadení krízovej intervencie a nocľahární, pokiaľ je poskytovateľom tejto sociálnej služby neverejný poskytovateľ. Posilnenie spolufinancovania sociálnych služieb zo strany štátu je nevyhnutné na zabezpečenie udržateľnosti sociálnych služieb a ich dostupnosti pre osoby odkázané na pomoc. Taktiež prispieva k stabilizácii personálu v sociálnych službách a k adekvátnemu odmeňovaniu. Platnosť tohto nariadenia je stanovená od 1. januára 2025.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.