Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Údaje za október naznačujú pozitívne efekty „Prvej pomoci+“

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo k 30. novembru 2020 na udržanie zamestnanosti už bezmála 658 miliónov eur. Rozšírením okruhu žiadateľov a zvýšením vyplácaných súm pomoci cez jednotlivé nástroje „Prvej pomoci+“ štát pružne reaguje na potrebu predchádzať negatívnym hospodárskym dopadom pandémie minimálne do konca marca 2021. Pozitívne efekty „Prvej pomoci+“ sa prejavili najmä zvýšením priemernej výšky pomoci na jedno pracovné miesto oproti predchádzajúcim mesiacom.

K 30. novembru 2020 bolo uzatvorených prostredníctvom nástrojov „Prvej pomoci“ a „Prvej pomoci+“ viac ako 133-tisíc dohôd so zamestnávateľmi a SZČO, ktorých negatívne zasiahla aktuálna mimoriadna situácia. Konečný termín na podávanie žiadostí o podporu z „Prvej pomoci+“ za október je 31. január 2021, no čiastkové dáta o čerpaní už ukazujú prvé pozitívne dopady rozšírenia a navýšenia „Prvej pomoci“.

Štruktúra a výška pomoci
Kým priemerná výška pomoci na jedného zamestnanca v mesiaci september dosiahla 272,60 eura, čiastkové údaje za október naznačujú pozitívny efekt „Prvej pomoci +“ v podobe prudkého nárastu alokácie na jedného zamestnanca, ktorá dosahuje takmer 460 eur. Nárast priemernej podpory na jedno pracovné miesto je viditeľný vo všetkých kategóriách podnikov.

Z dostupných dát za október tiež vyplýva, že pomoc naďalej najintenzívnejšie čerpajú mikropodniky (podiel 56,8 %) a veľké podniky (podiel 17,9 %). Oproti septembrovým číslam sledujeme navýšenie podielu na objeme „Prvej pomoci+“ u mikropodnikov o 18,7 p.b., zatiaľ čo u zvyšných kategórií sme zaznamenali medzimesačný pokles. Odvetvová štruktúra prijímateľov je stabilná a aj v októbri smeruje najväčšia časť pomoci na podporu priemyselnej výroby (32,6 %). Medzimesačne však došlo v odvetví priemyslu k miernemu poklesu v podiele na uhrádzanej sume (o 4,6 p.b.). S väčším odstupom nasleduje veľkoobchod a maloobchod (podiel 16,7 %) a stavebníctvo (podiel 12,8 %). Podniky v ubytovacích a stravovacích službách za október do 30. novembra získali 10,7 % z celkového objemu pomoci. Zvyšné odvetvia si k tomu istému dátumu rozdelili zvyšných 20 %.

Pri októbrovej pomoci firmy najintenzívnejšie využívajú opatrenie 2 (pomoc SZČO) a 3B (príspevok na mzdy zamestnancov podľa poklesu tržieb). Prostredníctvom oboch opatrení sa prerozdeľuje viac ako 91 % pomoci poskytnutej za tento mesiac. Oproti septembru sa výrazne zvyšuje podiel opatrenia 2, napriek tomu opatrenie 3B stabilne dosahuje podiel nad hranicou 40 %. Využívanie opatrení sa výrazne odlišuje od kategórie podniku. Kým mikropodniky štyri pätiny pomoci čerpajú cez opatrenie 2, malé a stredné podniky takmer v rovnakej výške využívajú opatrenie 3B. U veľkých podnikov sa využíva takmer výhradne opatrenie 3B s podielom 99 %.

Oživenie na trhu práce
V októbri miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla úroveň 7,35 %, čo predstavuje medzimesačný pokles o 0,08 p.b. Miera evidovanej nezamestnanosti kontinuálne klesá už tretí mesiac. Oživenie trhu práce sledujeme vo všetkých krajoch Slovenska, aj keď v rôznej miere. Ku zníženiu nezamestnanosti dochádza aj vďaka cielenej finančnej podpore, ktorá kompenzuje negatívne sociálne a ekonomické následky pandémie. „Prvá pomoc+“ predstavuje ďalší odvážny krok zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny k zvýšeniu podpory pre subjekty, ktoré negatívne zasahuje pandémia.

Aktualizácia správy ISP o čerpaní „Prvej pomoci“ je dostupná na webovej stránke Inštitútu sociálnej politiky


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.