Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Už viac ako 200 zamestnávateľov prejavilo záujem o projekt Právo na prvé zamestnanie

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Pred mesiacom sa oficiálne spustil projekt Právo na prvé zamestnanie. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sa v rámci neho doposiaľ zaviazali, že podporia vznik a udržanie 41 pracovných miest. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš a generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy navštívili Spišskú Novú Ves, aby získali prvé poznatky z praxe od jedného z prvých účastníkov projektu, spoločnosti Opatrovateľské služby ARELLA.

„Rád by som poďakoval spoločnosti Arella, že sa do projektu Právo na prvé zamestnanie zapojila a dala príležitosť dvom ľuďom bez práce. Ďakujem aj za privítanie vo svojich priestoroch a inšpiratívnu diskusiu. Presvedčil som sa, že projekt je dobre nastavený a efektívne pomáha riešiť personálne potreby zamestnávateľov aj komplikovanú situáciu nezamestnaných v regiónoch. Rovnako sa potvrdilo, že je v našich silách urobiť ešte oveľa viac. Aj čísla za prvý mesiac jasne hovoria v prospech projektu. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijali 206 žiadostí o zapojenie sa do projektu s cieľom vytvoriť až 263 pracovných miest. Doposiaľ sa uzatvorila dohoda s 32 zamestnávateľmi na podporu 41 pracovných miest, na čo sa vyčlenilo približne 300-tisíc eur,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Cieľom projektu Právo na prvé zamestnanie je podporiť vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných. Je určený pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny minimálne dva mesiace a ešte nemali pracovný pomer trvajúci viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. V rámci projektu sa poskytuje finančný príspevok participujúcim zamestnávateľom, ktorí na vytvorené pracovné miesta príjmu uchádzačov o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny projektu. Jednou z podmienok je uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 12 mesiacov, poprípade na dobu neurčitú. Rozsah uzatvoreného pracovného pomeru musí byť najmenej polovica ustanoveného týždenného pracovného času. Aktuálne je do projektu zapojených viac ako 70 percent uchádzačov o zamestnanie vo veku 19 až 25 rokov.

Finančný príspevok sa poskytuje na dobu 6 mesiacov jednorazovo. Ďalších 6 mesiacov je zamestnávateľ povinný udržať pracovné miesto bez príspevku. Mesačný príspevok zamestnávateľovi sa poskytne na úhradu časti celkovej ceny práce na jedno vytvorené pracovné miesto na jeden mesiac vo výške 90 percent celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške 1 318,53 eur mesačne. Celková výška predpokladanej podpory pre jedného účastníka je najviac 7 911,20 eur.

„Projekt Právo na prvé zamestnanie dáva ľuďom bez práce príležitosť prekonať jednu z najčastejších prekážok v podobe nesúladu medzi ich pracovnými skúsenosťami a požiadavkami zamestnávateľov. Pre samotných zamestnávateľov je jedinečnou možnosťou efektívne pokryť personálne potreby a pritom pomôcť členom lokálnej komunity, ktorí sú v komplikovanej životnej situácii. Tu, v Spišskej Novej Vsi vidíme, že to funguje a do projektu sa dá pomerne ľahko zapojiť,“ vysvetlil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

Na poskytnutie finančných príspevkov v rámci projektu Právo na prvé zamestnanie nie je právny nárok. Finančný príspevok môže byť zamestnávateľovi poskytnutý iba na základe schválenej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie u zamestnávateľa a uzatvorenej dohody. Žiadosti možno podávať na príslušných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny od 10. apríla 2024. Realizácia projektu Právo na prvé zamestnanie je plánovaná do júna 2025 a je naň vyčlenených 13 miliónov eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.