Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Vláda:Opäť bude platiť povinnosť odpracovania 32 hodín pri dávke v hmotnej núdzi

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 24. júna (TASR) - S postupným uvoľňovaním protiepidemiologických opatrení sa má vrátiť do normálu aj postup pri priznávaní a poskytovaní štátnych sociálnych dávok. Napríklad v oblasti poskytovania dávky v hmotnej núdzi bude opäť platiť povinnosť odpracovania dávky v rozsahu 32 hodín mesačne. Vyplýva to z nariadenia vlády o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti.

Ministerstvo práce v dôvodovej správe k návrhu nariadenia uviedlo, že cieľom je postupná obnova uplatňovania riadnych postupov a ustanovení na úseku štátnych sociálnych dávok, sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Opäť sa zavedie posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa a zároveň poskytovanie rodičovského príspevku v čase krízovej situácie aj pre tých ľudí, ktorým v čase krízovej situácie zanikne nárok na rodičovský príspevok z dôvodu, že dieťa už nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a rodič ostane bez akéhokoľvek príjmu. "Zároveň sa navrhuje rozšíriť dôvody, pre ktoré nárok na rodičovský príspevok oprávnená osoba nemá, o oprávnené osoby, ktoré poberajú príspevok na opatrovanie na to isté dieťa," uvádza sa v nariadení vlády.
 
Vzhľadom na opätovnú dostupnosť lekárov, znalcov, súdnych exekútorov a matričných úradov a s tým súvisiacu nemožnosť získania potrebných dokumentov, sa vypustia ustanovenia, ktoré umožňovali občanom preukázať splnenie podmienok nároku na niektoré dávky čestným vyhlásením.

V oblasti pomoci v hmotnej núdzi sa bude opätovne posudzovať možnosť uplatnenia si zákonných nárokov vo forme dávok sociálneho poistenia, výživného a podobne vo vzťahu k osobám, ktoré túto povinnosť v zmysle nariadenia nemali. Taktiež sa budú opätovne uplatňovať ustanovenia o povinnosti výkonu činností v rozsahu 32 hodín mesačne pre poskytnutie plnej výšky dávky v hmotnej núdzi. "Vzhľadom na uvoľňovanie opatrení nie je obmedzený výkon činností, ktoré majú vplyv na výšku dávky v hmotnej núdzi. Zároveň sa v oblasti pomoci v hmotnej núdzi navrhuje zúžiť okruh osôb, ktoré majú nárok na ochranný príspevok v sume 37,30 eura, iba na príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, ktorí majú uzatvorené platné dohody, ktoré zakladajú nárok na aktivačný príspevok, ale v čase krízovej situácie nemôžu, z dôvodu prekážky na strane organizátora, vykonávať činnosti podmieňujúce vznik nároku na aktivačný príspevok, a za ktorého sú splnené podmienky nároku na plnú výšku dávky v hmotnej núdzi," uvádza sa v nariadení vlády.

V oblasti kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia bude opätovne poskytovať peňažný príspevok na prepravu podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia vzhľadom na to, že v súčasnosti taxislužby už opäť poskytujú svoje služby. "Zároveň sa navrhuje opätovne vykonávať úkony, pri ktorých dochádza k fyzickému kontaktu medzi orgánmi štátnej správy a klientom," doplnil rezort práce v predkladacej správe k návrhu nariadenia vlády.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.